ขอเชิญร่วมสนับสนุนโครงการก่อสร้างอาคารเรียนและเอนกประสงค์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ [ อาคารเรียน1 ]
กำหนดระยะเวลา 3 ปี [ มิถุนายน 2555- ตุลาคม 2557 ]

 


ด่วน ธนาคารไทยพาณิชย์ รับสมัครนักศึกาา ชั้นปีที่ 3-4
เข้าร่วมการปัฏิบัติสหกิจศึกษา ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 10 คน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับใบสมัคร ได้ที่
หน่วยสหกิจศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ โทร. 053-942252

ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะเศรษฐศาสตร์ ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษาพร้อมทั้งปัจจัย ประจำปี 2556 ใันวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2556
ณ วัดดอยแม่ปั๋ง (วัดหลวงปู่แหวน) และวัดสันขวาง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
แบบกพอ.03-04 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


แบบตอบรับการสนับสนุนโครงการก่อสร้างอาคารฯ
(สามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษี 2.0 เท่า)


  • รับสมัครเข้าศึกษา
  • ข่าวจาก...งานบริการการศึกษา
  • ข่าวกิจการนักศึกษา
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวทุนการศึกษาและต่างประเทศ
ตารางสอน ป.ตรี ภาคพิเศษ ภาค 2/56 30 ต.ค. 2556 2:03:01 PM
ใบเสร็จช่วยงานอาจารย์ที่ปรึกษาเต็มเดือน 25 ต.ค. 2556 10:06:06 AM
ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้ารับฟัง Lectures จาก YASS 15 ส.ค. 2556 12:37:44 PM
ใบเสร็จช่วยงานอาจารย์ที่ปรึกษาครึ่งเดือน 20 มิ.ย. 2556 6:57:32 PM
แบบฟอร์มรายงานช่วยงานอาจารย์ที่ปรึกษา 20 มิ.ย. 2556 6:56:57 PM
ตารางอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนการปฏิบัติสหกิจศึกษา (รุ่นที่ 1) 30 ก.ค. 2555 4:16:40 PM
แบบฟอร์มปกและซีดี วิชา 751409 30 ม.ค. 2555 11:16:36 AM
ประกาศประธานที่ปรึกษาหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ 1 ส.ค. 2554 10:19:36 AM
โครงร่าง แบบเสนอหัวข้อและโครงร่างเพื่อทำวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าแบบอิสระ 20 มิ.ย. 2554 1:54:01 PM
ขั้นตอนการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ 14 มิ.ย. 2554 11:25:34 AM
กำหนดการโครงการแนะแนวการประกอบอาชีพและศึกษาต่อฯ รุ่นที่ 2 20 ม.ค. 2557 1:55:12 PM
กำหนดการเทคนิคการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ 16 ม.ค. 2557 1:00:57 PM
ประกาศคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะฯ 6 ธ.ค. 2556 10:19:53 AM
ฝึกงาน Central 56 25 พ.ย. 2556 8:24:21 AM
กำหนดการศึกษาดูงานเศรษฐกิจชุมชน รุ่นที่ 3 - 4 22 พ.ย. 2556 6:23:24 PM
รับสมัครเยาวชนไทยเข้าร่วมในองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ สมัยที่ 68 27 มิ.ย. 2556 3:38:53 PM
รับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้ารับทุนการศึกษา ประจำปี 2556 1 มิ.ย. 2556 4:07:46 PM
รับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปีเข้ารับทุน "ช่วยงานคณะ" ประจำปี 2556 1 มิ.ย. 2556 3:27:40 PM
รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมทุน "มูลนิธิไทยบริดจสโตน" ประจำปี 2556 1 มิ.ย. 2556 3:26:02 PM
รับสมัครนักศึกษารับทุน "หอการค้าอเมริกัน" ประจำปี 2556 1 มิ.ย. 2556 3:25:10 PM
รับสมัครเลขานุการคณะเศรษฐศาสตร์ 7 ม.ค. 2557 11:24:13 AM
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 5 พ.ย. 2556 10:31:02 AM
ประกาศรับสมัครการเข้าศึกษาต่อหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำภาค 2/2556 4 พ.ย. 2556 9:57:38 AM
ร่างพระราชบัญญัติ ระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... 2 ต.ค. 2556 3:39:28 PM
ขอเชิญ พี่ๆ น้องๆ เศรษฐศาสตร์ มช ทุกรุ่น ร่วมงาน "*49 ปีเสดสาดมอชอรวมใจ*" 27 ก.ย. 2556 4:40:06 PM
ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 4 มิ.ย. 2556 10:29:25 AM
ขอเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี จากการจัดโครงการจัดการความรู้ของคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555 31 พ.ค. 2556 1:53:35 PM
แนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่องการจัดโครงการตรวจเยี่ยมและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะเศรษฐศาสตร์ (Pre-audit) 31 พ.ค. 2556 1:54:01 PM
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งอาจารย์ 26 มี.ค. 2556 12:46:34 PM
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย 28 ก.พ. 2556 11:54:23 AM
รับฟัง ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ย้อนหลัง ในรายการเรื่องน่ารู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกอากาศ 26 ธ.ค. 55 27 ธ.ค. 2555 10:09:25 AM
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมเศรษฐมิติประเทศไทย ครั้งที่ 2/2555 14 ธ.ค. 2555 10:10:08 AM
เชิญร่วมงานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2555 6 พ.ย. 2555 9:30:56 AM
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย 22 ต.ค. 2555 10:11:55 AM
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย 3 ต.ค. 2555 9:28:30 AM
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย 5 มิ.ย. 2555 4:31:01 PM
ขอความอนุเคราะห์ขอฝากลิงคค์เวบไซต์สมัครงานออนไลน์เพื่อประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง 29 พ.ค. 2555 1:23:12 PM
ก่อสร้างอาคารเรียนและเอนกประสงค์คณะเศรษฐศาสตร์ 28 พ.ค. 2555 4:57:03 PM
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและเอนกประสงค์ 17 พ.ค. 2555 4:00:52 PM
โครงการจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและเอนกประสงค์คณะเศรษฐศาสตร์ 3 พ.ค. 2555 6:34:05 PM
ประกาศร่าง TOR 30 มี.ค. 2555 2:28:09 PM
เอกสารประกวราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 01/2555 การจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและเอนกประสงค์คณะเศรษฐศาสตร์ 6 มี.ค. 2555 4:02:54 PM
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและเอนกประสงค์คณะเศรษฐศาสตร์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction) 6 มี.ค. 2555 4:02:00 PM
เอกสารประกวดราคาจ้าง 29 ก.พ. 2555 3:54:04 PM
ร่าง TOR งานก่อสร้างอาคารเรียนและเอนกประสงค์คณะเศรษฐศาสตร์ (ครั้งที่ 2) 29 ก.พ. 2555 3:53:39 PM
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากการกรอกแบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554 8 พ.ย. 2554 4:11:19 PM
ประกาศรายชื่อผลการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำโครงการฯ ศูนย์วิจัยและส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 17 ต.ค. 2554 9:30:50 AM
กำหนดการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2553 28 มิ.ย. 2554 10:15:00 AM
ขอเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี จากการจัดโครงการจัดการความรู้ของคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2553 9 มิ.ย. 2554 2:48:26 PM
แนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่องการจัดโครงการตรวจเยี่ยมและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะเศรษฐศาสตร์ (Pre-audit) 31 พ.ค. 2554 11:11:51 AM
Franco-Thai Scholarship Program 2014 14 ม.ค. 2557 4:57:52 PM
The College Europe ประชาสัมพันธ์ทุน 14 ม.ค. 2557 4:57:18 PM
2014 IEEE International Symposium 14 ม.ค. 2557 4:56:40 PM
รัฐบาลบรูไนฯ มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาให้นิสิตไทย 2557/2558 14 ม.ค. 2557 4:55:55 PM
รัฐบาลอินเดียจัดสรรทุนการศึกษา 14 ม.ค. 2557 4:55:05 PM
โครงการ Expert Project 14 ม.ค. 2557 4:54:25 PM
เชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษเรื่อง "ทุนฟุลไบรท์" 13 ธ.ค. 2556 5:01:25 PM
Scholarships of Government of India 13 ธ.ค. 2556 4:58:04 PM
Asia Leadership Fellow Program 11 ธ.ค. 2556 4:41:27 PM
ประกาศผลโครงการแลกเปลี่ยนฯ CCUT ไต้หวัน 28 พ.ย. 2556 4:38:25 PM
ประกาศผลผู้สมัครฝึกงาน BTMU 28 พ.ย. 2556 4:38:03 PM
จัดฝึกอบรมหลักสูตร Asia Development Fellows 27 พ.ย. 2556 5:28:16 PM
รับสมัครนักศึกษาที่สนใจรับประสบการณ์ด้านต่างประเทศ 24 พ.ค. 2556 2:59:25 PM
ทุนมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ ประจำปี 2554 4 ส.ค. 2554 8:42:30 AM


  • ข่าวบริการวิชาการแก่ขุมชน
  • Ph.D Program's News
  • ข่าวทุนวิจัย
  • ข่าวจาก...คณาจารย์
เชิญเข้าร่วม การสัมมนา เรื่อง “Globalization, Industrialization and Labor Market in Asia” 7 ม.ค. 2557 2:24:54 PM
เชิญเข้าร่วม การประชุมวิชาการนานาชาติด้านเศรษฐมิติครั้งที่ ๗ ในหัวข้อ “Modeling Dependence in Econometrics 7 ม.ค. 2557 2:20:48 PM
เชิญเข้าร่วมฟังบรรยายวิชาการ เรื่อง ก้าวต่อไปของภาคเหนือและประเทศไทย แข่งขันอย่างไรให้ยั่งยืน 7 ธ.ค. 2556 11:48:54 AM
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาครั้งพิเศษ เรื่อง มองเศรษฐกิจไทยในอนาคต ปี 2557 7 ธ.ค. 2556 12:05:38 PM
โครงการ Campus Visit (BOT) จากพี่แบงก์ชาติถึงน้อง มช. 6 พ.ย. 2556 1:55:21 PM
โครงการ New Breed รอบ 2 24 ต.ค. 2556 10:27:27 AM
เชิญเข้าร่วมโครงการ "อบรมการใช้ WEAP Program เพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำ" 21 ต.ค. 2556 9:47:02 AM
แจ้ง นศ. ที่เข้าร่วมโครงการ Bond Academy กรอกข้อมูลผู้เข้า่ร่วมโครงการด่วน 23 ก.ย. 2556 10:41:51 AM
เชิญชวนเข้าฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง ตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 9 ก.ย. 2556 2:24:20 PM
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกโควตา โครงการ Bond Academy 2013 3 ก.ย. 2556 1:10:41 PM
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่จะเข้าสอบใบอนุญาต License ในโครงการ New Breed 3 ก.ย. 2556 12:49:40 PM
แจ้งสถานที่ อบรมโครงการ NEW BREED 2013 29 ส.ค. 2556 10:39:28 AM
เชิญชวน นศ. ชั้นปี 3-4 เข้าร่วมโครงการรอบรมความรู้ตราสารหนี้ (Bond Academy 2013) 27 ส.ค. 2556 2:03:23 PM
โครงการ NEW BREED @ U-Net 2013 22 ส.ค. 2556 4:41:50 PM
เิชิญเข้าร่วมงาน AED 2013 6 ส.ค. 2556 6:11:15 PM
PDMO Roadshow 6 ส.ค. 2556 6:06:11 PM
ขอเชิญส่งบทความวิชาการ - The 7th International Conference of the Thailand Econometric Society 8 พ.ค. 2556 8:28:08 AM
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง กสทช. กับความท้าทายในอนาคต 21 ม.ค. 2556 11:03:34 AM
Download เอกสารประกอบการบรรยายคุณวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง งานสัมมนาวิชาการระดับชาติของคณะเศรษฐศาสตร์ มช. ครั้งที่ 1 26 ธ.ค. 2555 12:01:20 PM
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมเศรษฐมิติประเทศไทย ครั้งที่ 2/2555 14 ธ.ค. 2555 10:13:36 AM
Download template การส่งบทความเข้าร่วมงาน National Symposium 7 ธ.ค. 2555 11:30:15 AM
ขอเชิญร่วมส่งบทความวิชาการ การประชุมนานาชาติ The Sixth International Conference of the Thailand Econometric Society 16 พ.ย. 2555 1:28:43 PM
Presentation การอบรม E-Learning by KC-MOODLE 14 พ.ย. 2555 10:51:58 AM
Powerpoint งาน The First International Conference on Asian Economic Development AED2012 30 ส.ค. 2555 12:00:17 PM

ทุนนำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2556 7 พ.ค. 2556 10:56:05 AM
กระบวนการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย 20 ก.ย. 2555 3:52:58 PM
จรรยาบรรณนักวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 20 ก.ย. 2555 3:22:23 PM
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมในงาน "การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555" 11 ก.ค. 2555 4:12:01 PM
สรุปการประชุมวิพากษ์ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายสาขา เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 55 ณ โรงแรมมิราเคิลฯ (เพิ่มเติม 3) 17 พ.ค. 2555 4:05:30 PM
สรุปการประชุมวิพากษ์ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายสาขา เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 55 ณ โรงแรมมิราเคิลฯ (เพิ่มเติม 2) 17 พ.ค. 2555 4:03:41 PM
สรุปการประชุมวิพากษ์ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายสาขา เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 55 ณ โรงแรมมิราเคิลฯ (เพิ่มเติม 1) 17 พ.ค. 2555 4:01:04 PM
สรุปการประชุมวิพากษ์ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายสาขา เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 55 ณ โรงแรมมิราเคิลฯ 17 พ.ค. 2555 3:19:03 PM
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย “ทบทวนองค์ความรู้และพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียน” 17 พ.ค. 2555 10:44:18 AM
รับสมัครทุนแลกเปลี่ยน โครงการความร่วมมือด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย - อินเดีย (NRCT - ICSSR) ) ประจำปี 2556 17 พ.ค. 2555 9:28:56 AM
จรรยาบรรณนักวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 24 พ.ค. 2554 10:35:20 AM
คะแนนสอบกลางภาค 751100 รศ พรทิพย์ 26 ธ.ค. 2556 10:01:49 AM
คะแนนสอบกลางภาค 301 อ.ปิยะลักษณ์ 23 ธ.ค. 2556 2:00:37 PM
เอกสาร 751408 การเขียนรายงาน (พิมลพรรณ) 16 ก.ค. 2556 10:29:59 AM
เอกสาร 751408 การจัดการข้อมูล (พิมลพรรณ) 16 ก.ค. 2556 10:29:39 AM
เอกสารดาวน์โหลด (อาจารย์สุชาติ พรหมขัติแก้ว) 17 มิ.ย. 2556 2:25:49 PM
401 chapter9 อ.วีนัส 4 ก.พ. 2556 10:34:35 AM
เอกสารประกอบการเรียนวิชา 401(อ.วีนัส) 8 ม.ค. 2556 3:34:06 PM
ไฟล์สำหรับดาวน์โหลดของ รศ.กัญญา กุนทีกาญจน์ 17 ธ.ค. 2555 10:27:46 AM
กระบวนวิชา 751332 (อ.ดร.กัญญ์ชล วัฒนากูล) 6 ธ.ค. 2555 10:46:04 AM
กระบวนวิชา 751443 (อ.ดร.กัญญ์ชล วัฒนากูล) 6 ธ.ค. 2555 10:45:40 AM
751100 บทที่4 อ.เสาวลักษณ์ 19 พ.ย. 2555 2:26:11 AM
แบบฟอร์มการทำ บทที่ 1 - 3 กระบวนวิชา 751408 18 ต.ค. 2555 10:34:46 AM
751102 อ.ชาติชาย 6 มิ.ย. 2554 12:53:34 PM
751100 อ.ชาติชาย 6 มิ.ย. 2554 8:51:31 PM