Untitled Document
head2
บุคคลากร
งานบริการการศึกษา


นางสรัสนันท์ ตั้งไพศาลสัมพันธ์
หัวหน้างานบริการการศึกษา
Tel.053942214นางสาวมัลลิกา วุฒิเจริญ
นักวิชาการการศึกษา

Tel.053942213


นายถาวโรจน์ ทองคำ
นักวิชาการการศึกษา
Tel.053942252


นางสาวสิริพร สวนพุฒ
นักวิชาการการศึกษา
Tel.053942212นายสุวิทย์ ปินตาเปี้ย
นักวิชาการการศึกษา
Tel.053942250
นางสาวพิมพ์วลักญช์ กาบุญค้ำ
นักวิชาการการศึกษา
Tel.053942250นางสาวอารี หน่อเรือน
นักวิชาการการศึกษา
Tel.053942213
นางดาเรศ เงาเดช
นักกิจการนักศึกษา

Tel.053942249


นายทรงพล บุญเรือนยา
นักกิจการนักศึกษา
Tel.053942249นางสาวอนงค์นาถ อาจกล้า
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
Tel.053942251นายธนวัฒน์ กิติจิตต์
พนักงานโสตทัศนศึกษา
Tel.053942251


natt

นางสาวธณัฐพร จันทร์แสง
นักวิชาการการศึกษา
Tel.053942251

 

 

 


คู่มือสำหรับนักศึกษา hb

cm30B
cm30G
คู่มือการลงทะเบียน
มชท. 30 (ระดับปริญญาตรี)
คู่มือการลงทะเบียน
มชท. 30 (ระดับบัณฑิตศึกษา)
คู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์ และ
การค้นคว้าแบบอิสระ
คู่มือสำหรับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2551


ระเบียบการและประกาศต่างๆpc


read ประกาศระเบียบการโอนย้ายคณะฯ
read ระเบียบข้อบังคับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2550


ตารางเรียน


ตารางเรียน สำหรับนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2551

หลักสูตร ปริญญาตรี
- ภาคปกติ
- ภาคพิเศษ
- หลักสูตรสองภาษา

หลักสูตร ปริญญาโท
- ภาคปกติ
- ภาคพิเศษ (เสาร์ - อาทิตย์)
- ภาคพิเศษ หลักสูตร 1 ปี
- หลักสูตรสองภาษาแบบฟอร์มและคำร้อง l


สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
- แบบคำขอทั่วไป (มช 19)
- แบบคำขอหนังสือรับรอง
- แบบคำขอหนังสือขอข้อมูล
- หนังสือรับรองการเข้าชั้นเรียน
- แบบฟอร์มขอ Recommendation
- แบบฟอร์มขอเปลี่ยนตอนกระบวนวิชาหลังกำหนด
- แบบฟอร์มการขอย้ายคณะ/ สาขาวิชา

- แบบฟอร์มขอลาพักการเรียน (มช 19(3))


สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
- แบบคำขอทั่วไป (มช 19 บว.)
- แบบคำขอหนังสือรับรอง
- แบบคำขอหนังสือขอข้อมูล
- แบบฟอร์มขอลาพักการเรียน
(มช 19(3)บว.)
- แบบฟอร์มแจ้งชื่อหัวข้อ
         thesis   วิทยานิพนธ
         is   การค้นคว้าแบบอิสระ
- แบบฟอร์มขอเสนอโครงร่าง
         thesis   วิทยานิพนธ์
         is   การค้นคว้าแบบอิสระ
- แบบฟอร์มขอเปลี่ยนชื่อเรื่อง
         thesis   วิทยานิพนธ์
         is   การค้นคว้าแบบอิสระ
- แบบฟอร์มขอเปลี่ยนชื่อเรื่องและอาจารย์ที่ปรึกษา
         thesis   วิทยานิพนธ์
         is   การค้นคว้าแบบอิสระ
- แบบฟอร์มขอสอบ
         thesis   วิทยานิพนธ์
         is   การค้นคว้าแบบอิสระ


งานบริการการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50202
โทรศัพท์ 053942212- 4, 053942250 - 1 Fax.053942214