หมายเลขโทรศัพท์(ภายใน)คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


สำนักงานคณะเศรษฐศาสตร์
สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์

คณะผู้บริหาร

ลำดับที่

ตำแหน่ง

ชื่อ - นามสกุล

เบอร์โทรศัพท์

1

คณบดี

ดร. พิสิฐ 

ลี้อาธรรม

2201

2

รองคณบดี
บริหารงานฝ่ายบริหารทั่วไป ด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ
และด้านงานนโยบายและแผน

ผศ.ดร. ไพรัช

กาญจนการุณ

2233

3

รองคณบดี
บริหารงานฝ่ายวิชาการระดับปริญญาตรี กิจการนักศึกษา
และด้านวิเทศสัมพันธ์

อ.ดร. ประพัฒชนม์

จริยะพันธุ์

2205

4

รองคณบดี
บริหารงานฝ่ายบัณฑิตศึกษา ด้านวิจัย ด้านประกันคุณภาพการศึกษาและด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน

รศ.ดร. กาญจนา

โชคถาวร

2228 , 2204

5

หัวหน้าสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์

ผศ.ดร. คมสัน

สุริยะ

2238 , 2251

6

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

อ.ดร. กัญญ์ชล

วัฒนากูล

2234

7

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

อ.สุชาติ

พรหมขัติแก้ว

2231

8

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา วิจัย และประกันคุณภาพการศึกษา

อ.ดร. นัทธมน

ธีระกุล

2219

9

เลขานุการคณะเศรษฐศาสตร์

นางอัญชลี

ขนาบศักดิ์

2207สำนักงานคณะเศรษฐศาสตร์

ลำดับที่

หน่วยงาน

ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

สำนักงานคณะเศรษฐศาสตร์

 

 

 

 

 

 

นางอัญชลี

ขนาบศักดิ์

เลขานุการคณะเศรษฐศาสตร์

2207

1

งานบริหารทั่วไป

 

 

 

 

 

 

นางสาววัลลภา

วราทร

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

2208

 

หน่วยบริหารงานบุคคล

นางสาวนฤมล

ทุเสนะ

พนักงานปฏิบัติงาน

2208

 

หน่วยอาคารสถานที่และ
ยานพาหนะ

นางสาวชุติมณฑน์

สุติวงษ์

พนักงานปฏิบัติงาน
(หัวหน้าหน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ)

2208

 

 

นายสุริยา

แก้วเรือน

พนักงานช่าง

2208

 

 

นายสมบูรณ์

บัวหนา

พนักงานบริการฝีมือ
(ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)

2208

 

 

นายนิพิฐพนธ์

จันทร์อินทร์

พนักงานบริการฝีมือ
(ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)

2208

 

 

นายมงคล

ถาเป็ง

พนักงานบริการทั่วไป

2208

 

 

นายณเรศ

ณ เชียงใหม่

พนักงานบริการทั่วไป

2208

 

 

นายยุทธชัย

แสนสามกอง

พนักงานบริการทั่วไป

2208

 

 

นางสมบูรณ์

มะโนภี

พนักงานบริการทั่วไป

2208

 

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาววชิราภรณ์

คำไชยลึก

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

2265

 

หน่วยโสตทัศนูปกรณ์

นายธนวัฒน์

กิติจิตต์

พนักงานปฏิบัติงาน

2265

2

งานการเงิน การคลัง และพัสดุ

 

 

 

 

 

 

นางสุดอนงค์

ชมพล

หัวหน้างานการเงิน การคลัง และพัสดุ

2209

 

 

นางสินีนาฎ

ธรรมณี

นักการเงินและบัญชี
(หัวหน้าหน่วยการเงินและบัญชี)

2209

 

 

นางสาวจิรานันท์

ตาดทอง

นักการเงินและบัญชี

2209

 

 

นางสาวกรรณิการ์

ปัญญาเลิศ

นักการเงินและบัญชี

2209

 

หน่วยพัสดุ

นายแสง

ไชยสุวรรณ

พนักงานปฏิบัติงาน (หัวหน้าหน่วยพัสดุ)

2211

 

 

นางสาวเบญจพร

ไชยมงคล

พนักงานปฏิบัติงาน

2211

3

งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา

 

 

 

 

นางพัชรินทร์

ศรีสวัสดิ์

หัวหน้างานนโยบายแผน และประกัน
คุณภาพการศึกษา

2210

 

 

นางสาววรวรรณ

กาวิชัย

พนักงานปฏิบัติงาน

2210

 

หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา

นางอนงค์นาถ

ธีรวโรดม

พนักงานปฏิบัติงาน

2210

4

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์

 

 

 

 

นางสาวกุลชรี

กฤษฎาธิการกุล

หัวหน้างานงานบริหารงานวิจัย
บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

2235

 

งานบริหารงานวิจัย

นางสาวธัญวดี

สุจริตธรรม

พนักงานปฏิบัติงาน

2235

 

 

นางสาวธนิกูล

บุญศรีตัน

พนักงานปฏิบัติงาน

2235

 

งานบริการวิชาการ

   

 

2235

 

งานวารสารคณะฯ

นางสาวรัตนา

จรัสแสงสุริยา

พนักงานปฏิบัติงาน

2235

5

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

 

 

 

 

นางสรัสนันท์

ตั้งไพศาลสัมพันธ์

หัวหน้างานบริการการศึกษา
และพัฒนาคุณภาพ นักศึกษา

2214

 

 

นางสาวมัลลิกา

กัญญธ์พานิชย์

พนักงานปฏิบัติงาน
(หัวหน้าหน่วยวิชาการระดับ
ปริญญาตรีและรักษาการหัวหน้า
หน่วยบัณฑิตศึกษา)

2250

 

 

นายถาวโรจน์

ทองคำ

พนักงานปฏิบัติงาน (ลาศึกษาต่อ)

2252

 

 

นางสาวพิชญากร

หน่อเรือน

พนักงานปฏิบัติงาน

2213

 

 

นายสุวิทย์

ปินตาเปี้ย

พนักงานปฏิบัติงาน

2213

 

 

นางยุพวดี

อินต๊ะวงค์

พนักงานปฏิบัติงาน

2252

 

 

นางสาวนภัสพร

ไชยวงค์

พนักงานปฏิบัติงาน

2250

 

 

นางสาวอนุสรา

ก้อนทอง

พนักงานปฏิบัติงาน

2251

 

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

นางดาเรศ

เงาเดช

พนักงานปฏิบัติงาน (หัวหน้าหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา)

2249

   

นายทรงพล

บุญเรือนยา

พนักงานปฏิบัติงาน

2249

 

หน่วยสหกิจศึกษา

     

2252

 

ห้องสมุดคณะเศรษฐศาสตร์

นางเกษวรา

อินทรฉิม

บรรณารักษ์

2237

 

 

นางดารา

ชัยเพชร

พนักงานห้องสมุด

2237

 

สถาบันวิจัยและส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

 

 

 

นายกฤษฎา

แก่นมณี

นักวิจัย

2236

 

 

นายพีรพงษ์

ปราบริปู

นักวิจัย

2236

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

 

 

 

 

 

 

นางพิมลพรรณ

บุญยะเสนา

นักวิจัย

2239

 

 

นายสุขุม

พันธุ์ณรงค์

นักวิจัย

2239