หมายเลขโทรศัพท์(ภายใน)คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


สำนักงานคณะเศรษฐศาสตร์
สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์


ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

1.

ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม

คณบดี

2201

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

2.

ผศ.ดร.นิสิต พันธมิตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

2232

3.

ผศ.ดร.ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

2220

4.

ผศ.ดร.ไพรัช กาญจนการุณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

2233

5.

ผศ.วรลักษณ์ หิมะกลัส

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

2229

6.

รศ.ดร.กาญจนา โชคถาวร

รองศาสตราจารย์

2228 , 2204

7.

รศ.ดร.ประเสริฐ ไชยทิพย์

รองศาสตราจารย์

2227

8.

รศ.พรทิพย์ เธียรธีรวิทย์

รองศาสตราจารย์

2218

9.

รศ.ดร.วีนัส ฤาชัย

รองศาสตราจารย์

2221

10.

รศ.ดร.ศศิเพ็ญ พวงสายใจ

รองศาสตราจารย์

2218

11.

ศ.ดร.ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์

ศาสตราจารย์

2206

12.

อ.ดร.กัญญ์ชล วัฒนากูล

อาจารย์

2234

13.

อ.กันต์สินี กันทะวงศ์วาร

อาจารย์

2229

พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)

14.

นายสุขุม พันธุ์ณรงค์

นักวิจัย

2239

15.

นางพิมลพรรณ บุญยะเสนา

นักวิจัย

2239

16.

นายกฤษฎา แก่นมณี

นักวิจัย

2236

17.

นายพีรพงษ์ ปราบริปู

นักวิจัย

2236

18.

ผศ.ดร.คมสัน สุริยะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

2238 , 2251

19.

รศ.ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์

รองศาสตราจารย์

2204

20.

อ.ดร.กัญสุดา นิ่มอนุสสรณ์กุล

อาจารย์

2223

21.

อ.ดร.ชัยวัฒน์ นิ่มอนุสสรณ์กุล

อาจารย์

2224

22.

อ.ดร.ชูเกียรติ ชัยบุญศรี

อาจารย์

2248

23.

อ.ดร.เดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่

อาจารย์

2238

24.

อ.ดร.นลิตรา ไทยประเสริฐ

อาจารย์

2255

25.

อ.ดร.นัทธมน ธีระกุล

อาจารย์

2219

26.

อ.เบญจพล พรหมมาวิน

อาจารย์

2259

27.

อ.ดร.ประพัฒชนม์ จริยะพันธุ์

อาจารย์

2205

28.

อ.ดร.ผทัยรัตน์ ภาสน์พิพัฒน์กุล

อาจารย์

2226

29.

อ.พีระพัชย์ จาตุกัญญาประทีป

อาจารย์

2259

30.

อ.ดร.มาโนช โพธาภรณ์

อาจารย์

2225

31.

อ.ดร.รสริน โอสถานันต์กุล

อาจารย์

2222

32.

อ.ดร.วรัทยา ชินกรรม

อาจารย์

2217

33.

อ.สุชาติ พรหมขัติแก้ว

อาจารย์

2231

34.

อ.สุพรรณิกา ลือชารัศมี

อาจารย์

2259

35.

อ.เสกสิริ นิวัติศัยวงศ์

อาจารย์

2260

36.

อ.ดร.อนัสปรีย์ ไชยวรรณ

อาจารย์

2228

37.

อ.ดร.อนุภาค เสาร์เสาวภาคย์

อาจารย์

2248

พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราวฯ (สายวิชาการ)

38.

ผศ.วสันต์ ศิริพูล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

2219

39.

ผศ.ดร.อัญชลี เจ็งเจริญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

-

40.

รศ.ดร.ALAIN MOUNIER

รองศาสตราจารย์

-

41.

รศ.กัญญา กุนทีกาญจน์

รองศาสตราจารย์

-

42.

รศ.ดร.วรวิทย์ เจริญเลิศ

รองศาตราจารย์

2234

43.

รศ.วัชรี พฤกษิกานนท์

รองศาสตราจารย์

2227

44.

Prof.Dr.Peter Hollis Calkins

ศาสตราจารย์

-

45.

อ.ดร.NI LAR

อาจารย์

-

46.

อ.เสาวลักษณ์ ด้วงอิน

อาจารย์

2220

47.

อ.ดร.เชาวนา เพชรรัตน์

อาจารย์

2261

48.

อ.วรัทธญา

อาจารย์(ลาศึกษาต่อ)

 

49.

อ.ณพล หงสกุลวสุ

อาจารย์(ลาศึกษาต่อ)

-

50.

อ.กรรณิการ์ ดวงเนตร

อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)

-