เข้าสู่หน้าหลัก

รายการเรื่องน่ารู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ l รายการ Economics Highlight
 
- รับฟังดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ย้อนหลัง ในรายการเรื่องน่ารู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกอากาศ 15 ก.พ. 56
  เรื่อง ผลกระทบค่าแรง 300 บาท
- รับฟังดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ย้อนหลัง ในรายการเรื่องน่ารู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกอากาศ 6 ก.พ. 56
  เรื่อง ผลกระทบของค่าเงินบาทแข็งค่าต่อประเทศไทย
- รับฟังดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ย้อนหลัง ในรายการเรื่องน่ารู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกอากาศ 24 ม.ค. 56
  เรื่อง โครงการวิจัยเชิงบูรณาการ "เศรษฐกิจสมดุลใหม่ ความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม  และสิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาที่มั่นคง และยั่งยืน"
- รับฟังดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ย้อนหลัง ในรายการเรื่องน่ารู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกอากาศ 7 ม.ค. 56
  เรื่อง คณะเศรษฐศาสตร์ มช. จัดประชุมวิชาการนานาชาติของสมาคมเศรษฐมิติประเทศไทย ครั้งที่ 6
- รับฟังดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ย้อนหลัง ในรายการเรื่องน่ารู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกอากาศ 26 ธ.ค. 55
  เรื่อง ทิศทางและพันธกิจของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่