ปรัชญา
วิสัยทัศน์
ภารกิจ
วัตถุประสงค

หน่วยธุรการและสารบรรณ
งานบริหารและธุรการ ถือปฏิบัติตามปณิธาน ของคณะฯ โดยมีหลักการและวิสัยทัศน์ที่จะเป็นศูนย์กลางการบริหารงานเอกสาร การบริหารงานบุคคล การบำรุงรักษา อาคารสถานที่และยานพาหนะ ให้บริการด้วยรอยยิ้มมีไมตรีจิตอย่างเต็มกำลังและความสามารถ
แก่ผู้ขอใช้บริการของคณะฯ

 

 

 


ภารกิจของงานบริหารและธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการบริหารงานบริหารงานบุคคล งานอาคารสถานที่และบริการยานพาหนะ และงานเอกสารหนังสือราชการ งานพัสดุภัณฑ์ ไปรษณีย์ภัณฑ์ และภาระงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


 

 

 

 

งานบริหารและธุรการ มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อสนับสนุนและถือปฏิบัติตามนโยบายและแผนการปฏิบัติงานของคณะฯ ตามที่กำหนดไว้
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของบุคลากรในสายงานให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบ และสามารถ ร่วมสร้างสรรค์ภาระกิจกับ
หน่วยงานอื่น ๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

 

 

 

..ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ..
Anchalee@econ.cmu.ac.th
Walapa@econ.cmu.ac.th
Chuitmon@econ.cmu.ac.th
Tel 0 5394 2207 - 8, Fax 0 5394 2202


งานบริหารและธุรการ สำนักงานเลขานุการคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความตระหนักว่างานด้าน การบริหารงานเอกสาร การบริหารงานบุคคล งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ เป็นปัจจัยพื้นฐานที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นสำหรับการบริหารงานในองค์กร รวมทั้งเป็นรูปแบบโครงสร้างที่เป็นมาตรฐานของส่วนราชการ พัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบหน้าที่ต่าง ๆ รวมทั้งตรวจเช็คอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์อย่างประจำและต่อเนื่องเพื่อให้อยู่สภาพที่ดีใช้งานได้ทันทีเป็นกลไกที่จะส่งเสริม สนันสนุนให้ระบบ การบริหารงานของคณะได้ดำเนินไปได้ อย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับนโยบายและแผนการบริหารงานของคณะฯ