ชื่ออาจารย์ : ปี :

Home

ชื่ออาจารย์ : อ.ปิยะลักษณ์ ชูทับทิม  ปี : 2541 

ชื่อโครงการ : อิทธิพลทาการศึกษาเป็นนโยบายการเงินและการคลังต่อรายจ่ายผลรวมของประเทศไทย ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ

ประเภทโครงการ :

โครงการเดี่ยว ปีที่ได้รับงบประมาณ : -
วันที่เริ่มดำเนินการ : - แหล่งทุน : งบประมาณเงินรายได้
วันที่แล้วเสร็จ : - จำนวนเงิน : 12,000.00
วิจัยร่วมกับสถาบัน : - ได้รับรางวัล : -
แลกเปลี่ยนนักวิจัย : - สิทธิบัตร: -
เลขที่สิทธิบัตร : -
ประเภทการวิจัย : -
   
ชื่อโครงการ : โครงการแนวนโยบายการจัดการน้ำสำหรับประเทศไทย ตำแหน่ง : หัวหน้าโครงการ

ประเภทโครงการ :

โครงการเดี่ยว ปีที่ได้รับงบประมาณ : -
วันที่เริ่มดำเนินการ : - แหล่งทุน : สกว.
วันที่แล้วเสร็จ : - จำนวนเงิน : -
วิจัยร่วมกับสถาบัน : - ได้รับรางวัล : -
แลกเปลี่ยนนักวิจัย : - สิทธิบัตร: -
เลขที่สิทธิบัตร : -
ประเภทการวิจัย : -