tree tops

ระดับปริญญาตรี

 
 
 • ปริญญาตรี ภาคปกติ
 • ปริญญาตรี ภาคพิเศษ
 • ปริญญาตรี - โท เศรษฐศาสตร์ สองภาษา

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัญฑิต
ชื่อปริญญา : เศรษฐศาสตรบัณฑิต : Bachelor of Economics (B.Econ.)

การรับเข้าศึกษา

โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
 • คุณสมบัติ : เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกโรงเรียนทั่วประเทศ และมีผลการเรียนเฉลี่ยทั้งหมดระบบมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 - 5 ไม่น้อยกว่า 3.00 และมีผลการเรียนเฉลี่ยในแต่ละกลุ่มสาระ ไม่น้อยกว่า 3.00 จาก 4 กลุ่มสาระ คือ กลุ่มสาระภาษาไทย กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ และกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 • การสอบคัดเลือก : สอบสัมภาษณ์
โครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางการศึกษา
 • คุณสมบัติ : เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกโรงเรียนทั่วประเทศไทย และมีผลการเรียนเฉลี่ยทั้งหมดระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 - 5 ไม่น้อยกว่า 2.50
 • การสอบคัดเลือก : ทดสอบความสามารถทางการกีฬาและสอบสัมภาษณ์
การสอบคัดเลือกโควต้าภาคเหนือ
 • คุณสมบัติ : เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด
 • การสอบคัดเลือก : สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
การสอบคัดเลือกจากระบบ Admisssions
 • คุณสมบัติ : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทุกโรงเรียนทั่วประเทศไทย
 • การสอบคัดเลือก : สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

การจัดการเรียนการสอน

เปิดสอนสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เพียงสาขาวิชาเดียว ไม่มีวิชาเอก ใช้ระยะเวลาในการศึกษา 4 ปี มีหน่วยกิตที่ต้องศักษาไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกิต โดยจัดการเรียนการสอนแบ่งเป็น

ปริญญาตรีภาคปกติ
 • จัดการเรียนการสอนวันจันทร์ - ศุกร์ ในเวลาราชการ
ปริญญาตรีภาคพิเศษ
 • จัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายภาคการศึกษาปกติละ 28,000 บาท ภาคเรียนฤดูร้อน 14,000 บาท
ปริญญาตรี - โท เศรษฐศาสตร์ (สองภาษา)
 • จัดการเรียนการสอนวันจันทร์ - ศุกร์ ในเวลาราชการ
 • จัดการเรียนการสอนเป็นหลักสูตรสองภาษา (Bilingual) โดยการสอนในกระบวนวิชาของเศรษฐศาสตร์ (751..) เรียนเป็นภาษาอังกฤษ กระบวนวิชานอกคณะเศรษฐศาสตร์เรียนเป็นภาษาไทย โดยเรียนกระบวนวิชาในระดับปริญญาตรีทั้งหมดไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกิต และเรียนกระบวนวิชาในระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต ซึ่งกำหนดให้เรียนระดับปริญญาตรี 3.5 ปี และเรียนในระดับปริญญาโท 1.5 ปี
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาปกติละ 35,000 บาท ภาคเรียนฤดูร้อน 17,500 บาท
 
 

ระดับปริญญาโท

 
 
 • ปริญญาโท ภาคปกติ
 • ปริญญาโท ภาคพิเศษ เสาร์ - อาทิตย์
 • ปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตร 1 ปี
 • ปริญญาโท สองภาษา

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต (Master of Economics Program)
ชื่อปริญญา : Master of Economics , M.Econ.

กลุ่มกระบวนวิชา 6 กลุ่ม ได้แก่

 • กลุ่มกระบวนวิชาทฤษฏีเศรษฐศาสตร์
 • กลุ่มกระบวนวิชาเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ
 • กลุ่มกระบวนวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
 • กลุ่มกระบวนวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง
 • กลุ่มกระบวนวิชาการเศรษฐศาสตร์ทรัพยากร
 • กลุ่มกระบวนวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา

การเรียนการสอน

 • รับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร โดยเปิดสอนสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เพียงสาขาเดียว ไม่มีวิชาเอก โดยมีการเรียนการสอนดังนี้
ปริญญาโทภาคปกติ
 • จัดการเรียนการสอนวันจันทร์ - ศุกร์ ในเวลาราชการ ระยะเวลาในการศึกษา 2 ปี ประกอบด้วยกระบวนวิชาเรียนไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต ดังนี้คือ กระบวนวิชาพื้นฐาน จำนวน 18 หน่วยกิต กระบวนวิชาเลือก จำนวน 12 หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์ จำนวน 12 หน่วยกิต นอกจากนี้นักศึกษาจะต้องสอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย
ปริญญาโทภาคพิเศษ เสาร์ - อาทิตย์
 • จัดการเรียนการสอนวันเสาร์ - อาทิตย์ 9.00 - 16.00 น. ระยะเวลาในการศึกษา 2 ปี ประกอบด้วยกระบวนวิชาเรียนไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต ดังนี้คือ กระบวนวิชาพื้นฐาน จำนวน 18 หน่วยกิต กระบวนวิชาเลือก จำนวน 18 หน่วยกิต และการค้นคว้าแบบอิสระ จำนวน 6 หน่วยกิต โดยนักศึกษาจะต้องสอบประมวลผล ความรู้ขั้นปริญญามหาบัณฑิตทางข้อเขียนและสอบผ่านภาษาต่างประเทศ ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย
ปริญญาโทภาคพิเศษ หลักสูตร 1 ปี
 • จัดการเรียนการสอนวันจันทร์ - ศุกร์ นอกเวลาราชการ (17.00 - 20.30 น.) ระยะเวลาในการศึกษา 1 ปี ประกอบด้วยกระบวนวิชาเรียนไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต ดังนี้คือ กระบวนวิชาพื้นฐาน 18 หน่วยกิต กระบวนวิชาเลือก 18 หน่วยกิต และการค้นคว้าแบบอิสระ จำนวน 6 หน่วยกิต โดยนักศึกษาจะต้องสอบประมวลผล ความรู้ขั้นปริญญามหาบัณฑิตทางข้อเขียนและสอบผ่านภาษาต่างประเทศ ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย
ปริญญาโทภาคสองภาษา
 • จัดการเรียนการสอนเป็นหลักสูตรสองภาษา (Bilingual) โดยการสอนในกระบวนวิชาเศรษฐศาสตร์ (751...) สอนเป็นภาษาอังกฤษ จัดการศึกษาเป็นแบบ Module สามารถเลือกเรียนได้สองแบบ คือ
 • แบบที่ 1 เลือกทำวิทยานิพนธ์ จะเรียนกระบวนวิชาภาคทฤษฏี จำนวน 10 กระบวนวิชา จำนวน 30 หน่วยกิต ทำวิทยานิพนธ์ จำนวน 12 หน่วยกิต รวมจำนวน 42 หน่วยกิจ และต้องสอบผ่านภาษาต่างประเทศ ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย
 • แบบที่ 2 เลือกทำการค้นคว้าแบบอิสระ จะเรียนกระบวนวิชาภาคทฤษฏี จำนวน 12 กระบวนวิชา จำนวน 36 หน่วยกิต ทำการค้นคว้าแบบอิสระ จำนวน 6 หน่วยกิต รวมจำนวน 42 หน่วยกิต ทำการสอบประมวลความรู้ และต้องสอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัฯฑิตวิทยาลัย
 
 

ระดับปริญญาเอก (Ph.D in Economics)

 
 

Structure of the Program
Each doctoral student must complete at least 36 credits of course work and 36 credits of research, for a total of 72 credits. 21 of the 36 course credits are allocated to 7 required course of 3 credits each, as follows :

 • Advanced microeconomics theory 1
 • Advanced microeconomics theory 2
 • Advanced macroeconomics theory 1
 • Advanced macroeconomics theory 2
 • Advanced mathematical economics
 • Advanced econometric methods
 • Advanced applied econometrics

The remaining 12 course credits are to be chosen by the student from among his or her two fields :

 

 • รับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร โดยเปิดสอนสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เพียงสาขาเดียว ไม่มีวิชาเอก โดยมีการเรียนการสอนดังนี้
ปริญญาโทภาคปกติ
 • จัดการเรียนการสอนวันจันทร์ - ศุกร์ ในเวลาราชการ ระยะเวลาในการศึกษา 2 ปี ประกอบด้วยกระบวนวิชาเรียนไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต ดังนี้คือ กระบวนวิชาพื้นฐาน จำนวน 18 หน่วยกิต กระบวนวิชาเลือก จำนวน 12 หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์ จำนวน 12 หน่วยกิต นอกจากนี้นักศึกษาจะต้องสอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย
ปริญญาโทภาคพิเศษ เสาร์ - อาทิตย์
 • จัดการเรียนการสอนวันเสาร์ - อาทิตย์ 9.00 - 16.00 น. ระยะเวลาในการศึกษา 2 ปี ประกอบด้วยกระบวนวิชาเรียนไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต ดังนี้คือ กระบวนวิชาพื้นฐาน จำนวน 18 หน่วยกิต กระบวนวิชาเลือก จำนวน 18 หน่วยกิต และการค้นคว้าแบบอิสระ จำนวน 6 หน่วยกิต โดยนักศึกษาจะต้องสอบประมวลผล ความรู้ขั้นปริญญามหาบัณฑิตทางข้อเขียนและสอบผ่านภาษาต่างประเทศ ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย
ปริญญาโทภาคพิเศษ หลักสูตร 1 ปี
 • จัดการเรียนการสอนวันจันทร์ - ศุกร์ นอกเวลาราชการ (17.00 - 20.30 น.) ระยะเวลาในการศึกษา 1 ปี ประกอบด้วยกระบวนวิชาเรียนไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต ดังนี้คือ กระบวนวิชาพื้นฐาน 18 หน่วยกิต กระบวนวิชาเลือก 18 หน่วยกิต และการค้นคว้าแบบอิสระ จำนวน 6 หน่วยกิต โดยนักศึกษาจะต้องสอบประมวลผล ความรู้ขั้นปริญญามหาบัณฑิตทางข้อเขียนและสอบผ่านภาษาต่างประเทศ ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย
ปริญญาโทภาคสองภาษา
 • จัดการเรียนการสอนเป็นหลักสูตรสองภาษา (Bilingual) โดยการสอนในกระบวนวิชาเศรษฐศาสตร์ (751...) สอนเป็นภาษาอังกฤษ จัดการศึกษาเป็นแบบ Module สามารถเลือกเรียนได้สองแบบ คือ
 • แบบที่ 1 เลือกทำวิทยานิพนธ์ จะเรียนกระบวนวิชาภาคทฤษฏี จำนวน 10 กระบวนวิชา จำนวน 30 หน่วยกิต ทำวิทยานิพนธ์ จำนวน 12 หน่วยกิต รวมจำนวน 42 หน่วยกิจ และต้องสอบผ่านภาษาต่างประเทศ ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย
 • แบบที่ 2 เลือกทำการค้นคว้าแบบอิสระ จะเรียนกระบวนวิชาภาคทฤษฏี จำนวน 12 กระบวนวิชา จำนวน 36 หน่วยกิต ทำการค้นคว้าแบบอิสระ จำนวน 6 หน่วยกิต รวมจำนวน 42 หน่วยกิต ทำการสอบประมวลความรู้ และต้องสอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัฯฑิตวิทยาลัย