Home | CMU-Exchange | e-office | Econ mail | Link | Webboard | Intranet |  
   
   
  วิสัยทัศน์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์มุ่งหวังที่จะเป็นผู้นำทางวิชาการและวิจัยในประชาคมนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคนี้ และให้บริการชุมชนในท้องถิ่นในเรื่องเศรษฐกิจอย่างกว้างขวาง โดยมีการบริหารจัดการที่ดีตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 
ปณิธาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในส่วนภูมิภาค จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐและเจตนารมณ์ของประชาชนในภาคเหนือ ให้เป็นศูนย์กลางทางวิชาการและและวิชาชีพชั้นสูง เพื่ออำนวยประโยชน์แก่ท้องถิ่นและประเทศชาติโดยรวม
     มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นแหล่งสะสม ค้นคว้า วิจัยและถ่ายทอดความรู้ ตามหลักแห่งเสรีภาพทางวิชาการ โดยยึดมั่นในสัจธรรมและคุณธรรม เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ การประยุกต์เผยแพร่ และการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม
     บัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พึงฝักใฝ่ในการฝึกฝนตน เป็นผู้รู้ จริง คิดเป็น ปฏิบัติได้ สามารถครองตน ครองงาน ด้วยมโนธรรมและจิต สำนึกต่อสังคม
 
   
วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการวิจัย การมีคุณภาพ ความเป็นเลิศทางวิชาการ และการพึ่งพาตนเองได้
   
เป้าหมาย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1.    เพื่อขยายการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีผลทั่วถึงประชาชนในหัว เมืองของภาคเหนือให้มากยิ่งขึ้น
2.    เพื่อเป็นแหล่งสนับสนุนการผลิตกำลังคนระดับอุดมศึกษา ให้สอด คล้องกับการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมของชาติ
3.    เพื่อให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทำหน้าที่เป็นแหล่งรักษา ถ่ายทอด และเผยแพร่วัฒนธรรมทั้งของชาติและของท้องถิ่น โดยเฉพาะ ภาคเหนือ
   
ภารกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1. ทำการสอน 2. ทำการวิจัย
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ นโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ คณะเศรษฐศาสตร์
ปรัชญา
    คณะเศรษฐศาสตร์มุ่งเน้นการสอนควบคู่การวิจัย เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการของสังคม และเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและประเทศชาติ


ปณิธาน
  
คณะเศรษฐศาสตร์ยึดถือปณิธานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังนี้
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในส่วนภูมิภาคจัดตั้งขึ้นตามนโยบายของประชาชนในภาคเหนือ ให้เป็นศูนย์กลางทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง เพื่ออำนวยประโยชน์แก่ท้องถิ่นและประเทศชาติโดยส่วนรวม

    มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นแหล่งสะสม ค้นคว้า วิจัย และถ่ายทอดความรู้ ตามหลักแห่งเสรีภาพทางวิชาการ โดยยึดมั่นในสัจธรรมและคุณธรรม เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ การประยุกต์ เผยแพร่ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
บัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พึงฝักใฝ่ในการฝึกตนเป็นผู้รู้จริง คิดเป็น ปฏิบัติได้ สามารถครองตน และครองงานด้วยมโนธรรม และจิตสำนึกต่อสังคม

วิสัยทัศน์ (Vision)
   คณะเศรษฐศาสตร์มุ่งหวังที่จะเป็นผู้นำทางวิชาการและวิจัยในประชาคมนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคนี้ และให้บริการชุมชนในท้องถิ่นในเรื่องเศรษฐกิจอย่างกว้างขวาง โดยมีการบริหารจัดการที่ดีตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ (Mission) คณะเศรษฐศาสตร์ ในรอบ 5 ปี (พ.ศ. 2550 – 2554)
1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและวิชาชีพชั้นสูง โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ บัณฑิตมี คุณภาพตามมาตรฐานสากล และรอบรู้คู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ผลิตผลงานวิจัยในทุกสาขาวิชา เพื่อสามารถสนับสนุนการเรียนการสอนและนำไปถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานวิจัยทางด้านเศรษฐกิจพอเพียง
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นภาคเหนือ
5. พัฒนาระบบบริหารและจัดการในทุกๆ ด้าน ด้วยหลักธรรมาภิบาล พึ่งพาตนเองโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ภารกิจของคณะเศรษฐศาสตร์
    คณะเศรษฐศาสตร์ ดำเนินภารกิจสอดคล้องกับแนวปณิธานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวม 4 ด้าน ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชน และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อผลิตบัณฑิตทางเศรษฐศาสตร์ที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและประเทศชาติ รวมทั้งการส่งเสริมการสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการวิจัยของคณาจารย์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการบริการวิชาการแก่ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นรูปธรรม ตลอดจนส่งเสริมและดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามที่พึงกระทำเพื่อจรรโลงไว้ซึ่งความสมบูรณ์ในพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาตลอดไป
   
นโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ ของคณะเศรษฐศาสตร์
ด้านการเรียนการสอน
นโยบาย

1. พัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมุ่งเน้นวิชาการและ วิชาชีพ ชั้นสูง
2. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการเรียนการสอน โดยการคำนึงต้นทุน และผลตอบแทนของการใช้เทคโนโลยีดังกล่าว
3. เปิดหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ พร้อมกับพัฒนาให้เป็นหลักสูตรนานาชาติตามความเหมาะสมในอนาคต และยุบเลิกหลักสูตรเก่าที่หมดความจำเป็น (ถ้ามี) ทั้งนี้เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศในการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะในระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและวิชาชีพ
5. จัดให้มีการผสมผสานกันระหว่างการเรียนการสอนกับการวิจัยและการประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยอย่างเหมาะสมเพื่อเพิ่มคุณภาพของบัณฑิตในอันที่จะนำไปใช้ปฏิบัติได้จริง

กลยุทธ์ด้านการเรียนการสอน
1. ใช้ห้องปฏิบัติการ assignment termpaper case study และรายงานการวิจัย รวมทั้งบทความต่างๆ นอกเหนือจากตำราที่ทันสมัยและหลากหลาย ในการพัฒนาการเรียนการสอน ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด โดยมุ่งเน้นวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
2. สนับสนุนให้อาจารย์เพิ่มเติมความรู้ทางวิชาการและวิจัย พร้อมทั้งลงมือปฏิบัติการวิจัยให้มากขึ้น
3. ลงทุนซอฟต์แวร์ทางคอมพิวเตอร์ให้ทันสมัยและมีความก้าวหน้าอยู่เสมอ
4 กลยุทธ์แสวงหาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศและในประเทศ เพื่อเปิดหลักสูตร ใหม่ และมีความเป็นนานาชาติได้ระดับมาตรฐานสากล
5. สนับสนุนให้คณาจารย์ทำวิจัยมากขึ้น และนำการวิจัยมาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน โดย ใช้กลยุทธ์ประกาารหนึ่ง คือการร่วมกันทำการวิจัยระหว่างคณาจารย์และนักศึกษา
6. สนับสนุนการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในการเรียนการสอน การฝึกอบรม ต่างๆอย่างจริงจัง

เป้าหมาย
เป้าหมาย ได้บัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม

วัตถุประสงค์
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในระดับมาตรฐานสากล ใฝ่รู้ มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม มีความพอเพียง รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
2. เพื่อผลิตงานวิจัยให้มีคุณภาพในระดับสากล มุ่งเน้นการวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรม เพื่อนำผลงานวิจัยไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนและนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นภาคเหนือ ประเทศและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง(GMS)
3. เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคมด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยอาศัยองค์ความรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่พัฒนาร่วมกับสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเรียนรู้และพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งพาตนเอง และมีภูมิคุ้มกันที่ดี
4. ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นภาคเหนือ
5. ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. เพื่อเป็นศูนย์กลางความรู้ชั้นสูง (Knowledge Center) ทางด้านเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
7. เพื่อให้มีระบบบริหารงานที่ทันสมัย มีความคล่องตัวโปร่งใส ตรวจสอบได้ พึ่งพาตนเองด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ
8. เพื่อร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศและต่างประเทศด้านการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการแก่สังคม
9. เพื่อจัดหาทรัพยากรและรายได้มาสนับสนุนการบริหารจัดการงานในทุกด้านอย่างเหมาะสมเพียงพอและสามารถพึ่งตนเองได้
10. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับนักศึกษาเก่าอย่างต่อเนื่อง


ด้านการวิจัย
นโยบาย

      มุ่งเน้นการวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ทั้งในด้านเศรษฐศาสตร์ทฤษฎี และเศรษฐศาสตร ประยุกต์

กลยุทธ์ด้านการวิจัย
1. ส่งเสริมงานวิจัยกับบัณฑิตศึกษาอย่างเหมาะสม เพื่อเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน
2. ส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ ทั้งในด้านการให้ความรู้ในการทำวิจัย การแสวงหาแหล่งทุน
3. สนับสนุนให้องค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาวิจัย การดำเนินงานวิจัยและนำผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้
4. แสวงหาทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการวิจัย โดยเฉพาะการวิจัยที่ทำเป็นกลุ่มและต่อเนื่อง และสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมนานาชาติ ตลอดจนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานในวารสารนานาชาติ

เป้าหมาย
เป้าหมายสุดท้ายของการวิจัยอยู่ที่การพัฒนาเศรษฐกิจ ความกินดีอยู่ดีของประชาชน ในระบบ เศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่เขตภาคเหนือ

วัตถุประสงค์
1. สร้างงานวิจัยในการตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหาของสังคมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและความกินดีอยู่ดีของประชาชน โดยเน้นพื้นที่ในเขตภาคเหนือ
2. เพื่อเป็นแบบจำลองในการขยายงานวิจัยเพื่อการพัฒนาไปสู่ส่วนอื่น ๆ ของประเทศ

ด้านบริการทางวิชาการแก่สังคม
นโยบาย
จัดให้มีการบริการวิชาการตามความต้องการของชุมชนในด้านและรูปแบบต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับความรู้ความเชี่ยวชาญของคณะเศรษฐศาสตร์

กลยุทธ์ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
1. เชื่อมโยงการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยให้ครบวงจร เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดร่วมกันแก่ทุกฝ่าย
2. จัดให้มีองค์กรประสานงานการให้บริการทางวิชาการเพื่อสนองความต้องการของชุมชน
3. จัดทำวารสารเศรษฐศาสตร์เพื่อเผยแพร่งานวิจัย

เป้าหมาย
เป้าหมายของการบริการวิชาการอยู่ที่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้แก่องค์กรภาครัฐ และเอกชน ศิษย์เก่า ประชาชนผู้สนใจทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเศรษฐกิจชุมชน โดยเน้นในพื้นที่เขตภาคเหนือเป็นสำคัญ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเขตภาคเหนือมีความรู้ความสามารถในการเข้าใจและการใช้ความรู้ เครื่องมือ วิธีการทางเศรษฐศาสตร์ ในการประกอบอาชีพทั้งภาครัฐและ เอกชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2. เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในภาคเหนือ ผ่านการวิจัย การฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีและการประสานงานกับองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
นโยบาย
คณะเศรษฐศาสตร์ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา ศิษย์เก่า คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ริเริ่มดำเนินการและเข้าร่วมในกิจกรรมงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของไทยอย่างเป็นรูปธรรม

กลยุทธ์ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
1. จัดให้มีคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของคณะเศรษฐศาสตร์ เพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน ให้มากที่สุดที่จะทำได้ และประเมินผลงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของคณะเศรษฐศาสตร์ เพื่อนำไปพัฒนาด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมต่อไป

เป้าหมาย
เป้าหมายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอยู่ที่นักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่าและประชาชน

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคเหนือ

ด้านบริหาร
นโยบาย
1. พัฒนากลไก การบริหารบุคคล งบประมาณ ตลอดจนทรัพยากรอื่นๆ ให้มีประสิทธิภาพที่สุด เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐบาล
2. สร้างกลไกการบริหารที่เอื้อต่อการแสวงหารายได้ให้แก่คณะเศรษฐศาสตร์ อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

กลยุทธ์ด้านการบริหาร
1. นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การวางแผน การบริหารงานวิชาการและวิจัย
2. พัฒนาบุคลากรทั้งฝ่ายคณาจารย์ นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ของคณะ ให้มีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้นทันต่อความก้าวหน้าของวิทยาการ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์มีตำแหน่งทางวิชาการให้มากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับภาระงานของคณะในระดับที่มีคุณภาพได้มากขึ้น
4. พัฒนากลไกการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นระบบที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคณะทั้งในด้าน การเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ระบบบริหารและผู้บริหาร และงบประมาณ

เป้าหมาย
การบริหารงานบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน ภารกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของคณะ มีความเรียบ ร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุด

วัตถุประสงค์
เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาคณะให้บรรลุปรัชญา ปณิธาน ภารกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจของคณะ อย่างพร้อมเพรียง และมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งในที่สุดแล้ว สังคมจะเป็นผู้รับประโยชน์สูงสุดจากคณะเศรษฐศาสตร์

   
 

Faculty of Economics , Chiangmai University , Thailand
Tel. 053-942208, Fax. 053-942202
Last Update : 17 January, 2008
Contact : webadmin@econ.cmu.ac.th