รายชื่อ อาจารย์ที่ได้จัดทำ HOMEPAGE

  1. รศ.ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์            รองคณบดีฝ่ายบริหารและงานนโยบายแผน
  2. ผศ.ดร.นิสิต พันธมิตร                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  3. รศ.ดร.กาญจนา โชคถาวร             รองศาสตราจารย์ 9
  4. รศ.วัชรี พฤกษกานนท์                   รองศาสตราจารย์ 9
  5. ผศ.ดร. ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 7
  6. ผศ.วรลักษณ์ หิมะกลัส                  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 7
  7. อ.กันต์สินี กันทะวงศ์วาร                อาจารย์7
  8. อ.ดร.มาโนช โพธาภรณ์                 อาจารย์
  9. อ.อนุภาค เสาร์เสาวภาคย์               อาจารย์