หน่วยงาน
 • งานบริหารและธุรการ
 • แผนภูมิการจัดอัตรากำลังคณะเศรษฐศาสตร
 • การมอบหมายตัวบุคคลในการอำนวยความสะดวกและบำรุงรักษา/โสตฯ


 • สถิติข้อมูล  
 • งบประมาณ
 • การให้บริการวิชาการฯโดยคณะ
 • การให้บริการวิชาการโดยคณาจารย
 • การส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ
 • วิทยานิพนธ์
 • ภาระคุมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
 • ข้อมูลสาธารณูปโภค


 • ข้อมูลประกันคุณภาพ
 • งบดำเนินการ

 •  
  ระเบียบ / หลักเกณฑ์  
 • ภาระงานขั้นต่ำอาจารย
 • มาตราฐานภาระงานทางวิชาการ
 • กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
 • ิวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างประจำ
 • หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
 • หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง จากเงินรายได้ของคณะเศรษฐศาสตร์
 • คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง คณบดี รองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี
 • หลักเกณฑ์การจ่ายอัตราค่าใช้ห้อง/อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
 • มาตราฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
 • ข้อมูลอื่นๆ
 • จำนวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและความจุ ของคณะเศรษฐศาสตร์
 •   
  Visitor no.-  
   
  ประกาศ/แจ้งเวียน  
 • แจ้งเวียน maillist
 • งานการเงิน
 • แบบฟอร์ม Activity Plan
 • แบบฟอร์มการขอใช้ห้อง
 • แบบฟอร์มการขออนุญาตใช้สถานที่และอุปกรณ/โสตฯ
 • แบบฟอร์มแจ้งของชำรุด
 •  
     
  ระบบฐานข้อมูล
 • โปรแกรมบันทึกสถิติการเข้าร่วมประชุม
 • หลักฐานประกอบ SAR
 • ผลประเมินการสอน
 • ข้อมูล IS/Thesis/409
 • ข้อมูลวิจัย
 • ข้อมูลประชุมอบรม สัมมนา ดูงาน
 • เบอร์โทรศัพท์ & e-mail บุคลากร
 • โปรแกรม รับ - ส่งหนังสือราชการ
 • โปรแกรม รับ - ส่งหนังสือราชการ (งานบริการฯ)
 • โปรแกรมการจองห้อง
 • ข้อมูลเงินเดือน คณะเศรษฐศาสตร์
 • ข้อมูลการผลิตสื่อการสอน CD-Rom
 • ข้อมูลบุคลากร
 • ข้อมูลรายงานการประชุม
 • ฐานข้อมูลทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 • ข้อมูลการใช้สาธารณูปโภค
 • ข้อมูลส่งซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 •      
  Download 
 • portfolio สำหรับอาจารย์
 • portfolio สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่
 • แบบฟอร์มภาระงาน
 •  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 • ตารางสอนประจำปี 2545และการอนุญาตให้ใช้ห้องอุปกรณ์โสตฯ สถานที่คณะฯ
 •  
       
       
   
   
  Bestview IE 800 x 600 color 16 bit small font
  Faculty of Economics , Chiang Mai University.
  Contact us webadmin@econ.cmu.ac.th