พื้นที่ห้องทั้งหมด

ตารางแสดงจำนวนพื้นที่และความจุห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ/ห้องพักอาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำรวจโดย หน่วยอาคารสถานที่ ข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2546
รายชื่อห้อง/ชั้น พื้นที่ตารางเมตร ความจุต่อห้อง
1. ECB 1201 (ห้องเรียน) ชั้น 2 100 70
2. ECB 1202 (ห้องเรียน) ชั้น 2 100 60
3. ECB 1207 (ห้องเรียน) ชั้น 2 100 80
4. ECB 1208 (ห้องเรียน) ชั้น 2 100 80
5. ECB 1401 (ห้องเรียน) ชั้น 4 150 130
6. ECB 1402 (ห้องเรียน) ชั้น 4 75 60
7. ECB 1403 (ห้องเรียน) ชั้น 4 75 60
8. ECB 1404 (ห้องเรียน) ชั้น 4 75 60
9. ECB 1405 (ห้องเรียน) ชั้น 4 75 60
10. ECB 1406 (ห้องเรียน) ชั้น 4 75 60
11. ECB s 1401 (ห้องเรียน) ชั้น 4 30 20
12. ECB s 1402 (ห้องเรียน) ชั้น 4 30 20
13. ECB s 1403 (Kalamazoo Classroom ชั้น 4) 30 20
14. ECB s 1404 (Kalamazoo Classroom ชั้น 4) 30 20
15. ECB s 1405 (Kalamazoo Office ชั้น 4) 30 15
16. ECB s 1406 (Kalamazoo Office ชั้น 4) 30 5
17. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 100 20
18. ห้อง Common Room ชั้น 3 80 6
19. ห้องพักอาจารย์ ชั้น 3 (จำนวน 48 ห้อง) 700 1
20. ECB 1203 (ห้องศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ) ชั้น 2 50 20
21. ECB 1204 (ห้องศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ และศูนย์ทรัพยากรมนุษย์) ชั้น 2 50 6
22. ECB 1205 (ห้องศูนย์วิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน) ชั้น 2 50 12
23. ECB.1206 (ห้องเก็บพัสดุและวารสารคณะเศรษฐศาสตร์) 50 0
24. ห้องประชุมสัมมนา ชั้น 2 100 60
25. ห้องนันทนาการ ชั้น 1 150 100
26. ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 550 250
27. ห้องประชุมคณบดี ชั้น 1 37.5 12
28. ห้องสมุดคณะเศรษฐศาสตร์ ชั้น 1 400 80
29. ห้องพิมพ์เอกสาร ชั้น 1 50 5
30. ห้องสโมสรนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ (ชั้นล่าง) 28.5 5
31. ห้องชมรมไอเชค และชมรมวิชาการ (ชั้นล่าง) 28.5 5
32. ห้องชมรมดนตรี (ชั้นล่าง) 28.5 5
33. ห้องชมรมอาสาพัฒนาและชมรมกีฬา (ชั้นล่าง) 28.5 5
รวมทั้งสิ้น 3,587  

ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อ 15/8/2003
โดย anny