หน้าแรก | หน่วยงาน | บุคลากร | งานวิจัย | เอกสารวิชาการ | กระบวนวิชา | นักศึกษา | กิจกรรม | อาคารสถานที่ | ครุภัณฑ์


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
ลาศึกษาต่อต่างประเทศ
ลาศึกษาต่อในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ
แนะนำบุคลากรใหม่

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
พนักงานมหาวิทยาลัย-เงินรายได้
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย

   ตัวบ่งชี้คุณภาพ KQI
อาจารย์ประจำเต็มเวลาเทียบเท่า (2)
สัดส่วนวุฒิอาจารย์ (3)
สัดส่วนตำแหน่ง (4)


  บุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  
KQI ฐานข้อมูล KQI คณะเศรษฐศาสตร์ แบบ Real Time
ตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้คุณภาพหมายเลข 4
สำหรับการประเมิณคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา

สัดส่วนของอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่ง
ศาสตราจารย์ : รองศาสตราจารย์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ : อาจารย์

สังกัด ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ รวม
จำนวน % จำนวน % จำนวน % จำนวน % จำนวน %
  สํานักงานเลขานุการ00
  คณะเศรษฐศาสตร์12.3715.9511.42761.44090.9
รวมทั้งหมด12.5717.5512.52767.540100

 แผนภูมิแสดงสัดส่วนของอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่ง
  ศาสตราจารย์ 2.5 %
  รองศาสตราจารย์ 17.5 %
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 12.5 %
  อาจารย์ 67.5 %

หมายเหตุ : จำนวนอาจารย์ หมายถึงจำนวนบุคลากรที่เป็น ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย-สาย ก. และ พนักงานมหาวิทยาลัย-พนักงานวิชาการ

ข้อมูลความถูกต้องของบุคลากรทั้งหมดจาก...หน่วยการเจ้าหน้าที่ โทร.2208
หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

  Nedstat Basic     www.econ.cmu.ac.th