หน้าแรก | หน่วยงาน | บุคลากร | งานวิจัย | เอกสารวิชาการ | กระบวนวิชา | นักศึกษา | กิจกรรม | อาคารสถานที่ | ครุภัณฑ์

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
ลาศึกษาต่อต่างประเทศ
ลาศึกษาต่อในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ
แนะนำบุคลากรใหม่

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
พนักงานมหาวิทยาลัย-เงินรายได้
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย

   ตัวบ่งชี้คุณภาพ KQI
อาจารย์ประจำเต็มเวลาเทียบเท่า (2)
สัดส่วนวุฒิอาจารย์ (3)
สัดส่วนตำแหน่ง (4)


  บุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ค้นหาแบบพิเศษ

 ชื่อ-นามสกุล
 
  html วิธีการค้น
 
 ความเชี่ยวชาญ
 
    html วิธีการค้น
 
 ภาควิชา/สังกัด
 
   
 
 ตำแหน่ง
 
   
 
 
 หมายเหตุ : ถ้าไม่ใส่(หรือระบุ)ที่ช่องใด จะหมายถึงให้แสดงข้อมูลทั้งหมดวิธีการค้น

ป้อนคำค้นที่ต้องการ (ชื่อ-นามสกุล และความเชี่ยวชาญ) หรือระบุตำแหน่ง หรือระบุภาควิชา/สังกัด
    ดังตัวอย่างคำค้นต่อไปนี้

  • ชื่อ-นามสกุล         เช่น   วิภาดา, คุณาวิกติกคุณ

  • ความเชี่ยวชาญ     เช่น  การจัดการด้านคุณภาพการพยาบาล

หากค้นมากกว่า 1 คำ ต้องใช้คำเชื่อม และ / หรือ / ยกเว้น เพื่อกำหนดขอบเขตข้อมูลที่ต้องการ เช่น

  • ภาควิชา/สังกัด ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช และ ความเชี่ยวชาญ การพยาบาลจิตเวช
  • ตำแหน่ง คนงาน และ ชื่อ-นามสกุล สม


ขึ้นบน


ข้อมูลความถูกต้องของบุคลากรทั้งหมดจาก...หน่วยการเจ้าหน้าที่ โทร.2208
หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

  Nedstat Basic     www.econ.cmu.ac.th