หน้าแรก | หน่วยงาน | บุคลากร | งานวิจัย | เอกสารวิชาการ | กระบวนวิชา | นักศึกษา | กิจกรรม | อาคารสถานที่ | ครุภัณฑ์

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
ลาศึกษาต่อต่างประเทศ
ลาศึกษาต่อในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ
แนะนำบุคลากรใหม่

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
พนักงานมหาวิทยาลัย-เงินรายได้
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย

   ตัวบ่งชี้คุณภาพ KQI
อาจารย์ประจำเต็มเวลาเทียบเท่า (2)
สัดส่วนวุฒิอาจารย์ (3)
สัดส่วนตำแหน่ง (4)


  บุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

บุคลากร - ??????????????????????-????????????


 ชื่อ-นามสกุล  ตำแหน่ง  สายงาน

1.  ดร.Jianxu Liu  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ-พนักงานวิชาการ
2.  อ.ดร.NI LAR  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ-พนักงานวิชาการ
3.  นายกฤษฎา แก่นมณี  นักวิจัย พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ-พนักงานวิชาการ
4.  อ.ดร.กัญญ์สุดา นิ่มอนุสสรณ์กุล  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ-พนักงานวิชาการ
5.  รศ.ดร.คมสัน สุริยะ  รองศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ-พนักงานวิชาการ
6.  อ.ดร.จารึก สิงหปรีชา  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ-พนักงานวิชาการ
7.  อ.ดร.จิราคม สิริศรีสกุลชัย  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ-พนักงานวิชาการ
8.  อ.ชวิน หวังมุทิตากุล  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ-พนักงานวิชาการ
9.  อ.ดร.ชัยวัฒน์ นิ่มอนุสสรณ์กุล  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ-พนักงานวิชาการ
10.  อ.ดร.ชูเกียรติ ชัยบุญศรี  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ-พนักงานวิชาการ
11.  อ.ดร.เชาวนา เพชรรัตน์  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ-พนักงานวิชาการ
12.  อ.ดร.ณฉัตร์ชพงษ์ แก้วสมพงษ์  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ-พนักงานวิชาการ
13.  รศ.ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์  รองศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ-พนักงานวิชาการ
14.  อ.ดร.นภัสถ์ หาญพรชัย  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ-พนักงานวิชาการ
15.  อ.ดร.นลิตรา ไทยประเสริฐ  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ-พนักงานวิชาการ
16.  อ.ดร.นัทธมน ธีระกุล  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ-พนักงานวิชาการ
17.  อ.เบญจพล พรหมมาวิน  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ-พนักงานวิชาการ
18.  ผศ.ดร.ประพัฒชนม์ จริยะพันธุ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ-พนักงานวิชาการ
19.  อ.ดร.ผทัยรัตน์ ภาสน์พิพัฒน์กุล  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ-พนักงานวิชาการ
20.  นางพิมลพรรณ บุญยะเสนา  นักวิจัย พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ-พนักงานวิชาการ
21.  นายพีรพงษ์ ปราบริปู  นักวิจัย พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ-พนักงานวิชาการ
22.  อ.พีระพัชย์ จาตุกัญญาประทีป  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ-พนักงานวิชาการ
23.  อ.ดร.ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ-พนักงานวิชาการ
24.  อ.ดร.มาโนช โพธาภรณ์  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ-พนักงานวิชาการ
25.  อ.ดร.รสริน โอสถานันต์กุล  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ-พนักงานวิชาการ
26.  รศ.ดร.เริงชัย ตันสุชาติ  รองศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ-พนักงานวิชาการ
27.  อ.ดร.วรัทยา ชินกรรม  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ-พนักงานวิชาการ
28.  นายสุขุม พันธุ์ณรงค์  นักวิจัย พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ-พนักงานวิชาการ
29.  อ.สุชาติ พรหมขัติแก้ว  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ-พนักงานวิชาการ
30.  อ.สุพรรณิกา ลือชารัศมี  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ-พนักงานวิชาการ
31.  อ.เสกสิริ นิวัติศัยวงศ์  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ-พนักงานวิชาการ
32.  อ.ดร.อนัสปรีย์ ไชยวรรณ  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ-พนักงานวิชาการ
33.  อ.ดร.อนุภาค เสาร์เสาวภาคย์  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ-พนักงานวิชาการ
สํานักงานเลขานุการ
(39) 
คณะเศรษฐศาสตร์
(49) 

ข้อมูลความถูกต้องของบุคลากรทั้งหมดจาก...หน่วยการเจ้าหน้าที่ โทร.2208
หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

  Nedstat Basic     www.econ.cmu.ac.th