หน้าแรก | หน่วยงาน | บุคลากร | งานวิจัย | เอกสารวิชาการ | กระบวนวิชา | นักศึกษา | กิจกรรม | อาคารสถานที่ | ครุภัณฑ์

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
ลาศึกษาต่อต่างประเทศ
ลาศึกษาต่อในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ
แนะนำบุคลากรใหม่

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
พนักงานมหาวิทยาลัย-เงินรายได้
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย

   ตัวบ่งชี้คุณภาพ KQI
อาจารย์ประจำเต็มเวลาเทียบเท่า (2)
สัดส่วนวุฒิอาจารย์ (3)
สัดส่วนตำแหน่ง (4)


  บุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

บุคลากร - เธชเนเธฒเธ™เธฑเธเธ‡เธฒเธ™เน€เธฅเธ‚เธฒเธ™เธธเธเธฒเธฃ ???????


 ชื่อ-นามสกุล  ตำแหน่ง  สายงาน

1.  นางสาวกรรณิการ์ ปัญญาเลิศ  นักการเงินและบัญชี พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว-พนักงานปฎิบัติ
2.  นางสาวกุลชรี กฤษฎาธิการกุล  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ-พนักงานปฎิบัติการ
3.  นางสาวจิรานันท์ ตาดทอง  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ-พนักงานปฎิบัติการ
4.  นางสาวชุติมณฑน์ สุติวงษ์  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ-พนักงานปฎิบัติการ
5.  นายณเรศ ณ เชียงใหม่  พนักงานบริการทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว-พนักงานปฎิบัติ
6.  นางดาเรศ เงาเดช  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ-พนักงานปฎิบัติการ
7.  นายถาวโรจน์ ทองคำ  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ-พนักงานปฎิบัติการ
8.  นายทรงพล บุญเรือนยา  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ-พนักงานปฎิบัติการ
9.  นายธนวัฒน์ กิติจิตต์  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ-พนักงานปฎิบัติการ
10.  นางสาวธนิกูล บุญศรีตัน  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ-พนักงานปฎิบัติการ
11.  นางสาวธัญวดี สุจริตธรรม  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ-พนักงานปฎิบัติการ
12.  นางสาวนภัสพร ไชยวงค์  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว-พนักงานปฎิบัติ
13.  นายนิติรัฐ สาลี  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ-พนักงานปฎิบัติการ
14.  นางสาวเบญจพร ไชยมงคล  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว-พนักงานปฎิบัติ
15.  นายประสงค์ วงค์เมือง  พนักงานบริการฝีมือ(ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว-พนักงานปฎิบัติ
16.  นายพัชรพล เนียมพุ่มพวง  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว-พนักงานปฎิบัติ
17.  นายพัชรากร อุทธาปา  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว-พนักงานปฎิบัติ
18.  นางพัชรินทร์ ศรีสวัสดิ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ชำนาญการ) ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย-สาย ข
19.  นางสาวพิชญากร หน่อเรือน  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ-พนักงานปฎิบัติการ
20.  นายมงคล ถาเป็ง  พนักงานบริการทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว-พนักงานปฎิบัติ
21.  นางสาวมัลลิกา กัญญธ์พาณิชย์  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ-พนักงานปฎิบัติการ
22.  นายยุทธชัย แสนสามกอง  พนักงานบริการทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว-พนักงานปฎิบัติ
23.  นางยุพวดี อินต๊ะวงค์  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว-พนักงานปฎิบัติ
24.  นางสาวรัตนา จรัสแสงสุริยา  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ-พนักงานปฎิบัติการ
25.  นางสาววชิราภรณ์ คำไชยลึก  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ-พนักงานปฎิบัติการ
26.  นางวรวรรณ ถิ่นนคร  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ-พนักงานปฎิบัติการ
27.  นางสาววัลยา สุธาวา  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว-พนักงานปฎิบัติ
28.  นางสาววัลลภา วราทร  พนักงานปฏิบัติงาน(ชำนาญการ) พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ-พนักงานปฎิบัติการ
29.  นายสมบูรณ์ บัวหนา  พนักงานบริการฝีมือ(ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว-พนักงานปฎิบัติ
30.  นางสมบูรณ์ มะโนภี  พนักงานบริการทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว-พนักงานปฎิบัติ
31.  นางสินีนาฎ ธรรมณี   นักการเงินและบัญชี พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ-พนักงานปฎิบัติการ
32.  นางสาวสิริพร สวนพุฒ  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ-พนักงานปฎิบัติการ
33.  นางสุดอนงค์ ชมพล  นักการเงินและบัญชี พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ-พนักงานปฎิบัติการ
34.  นายสุริยา แก้วเรือน  พนักงานช่าง พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว-พนักงานปฎิบัติ
35.  นายสุวิทย์ ปินตาเปี้ย  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ-พนักงานปฎิบัติการ
36.  นายแสง ไชยสุวรรณ  พนักงานปฏิบัติงาน(ชำนาญการ) พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ-พนักงานปฎิบัติการ
37.  นางอนงค์นาถ ธีรวโรดม  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ-พนักงานปฎิบัติการ
38.  นางสาวอนุสรา ก้อนทอง  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว-พนักงานปฎิบัติ
39.  นางอัญชลี ขนาบศักดิ์  พนักงานปฏิบัติงาน(เลขานุการคณะ) พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ-พนักงานปฎิบัติการ
สํานักงานเลขานุการ
(39) 
คณะเศรษฐศาสตร์
(49) 

ข้อมูลความถูกต้องของบุคลากรทั้งหมดจาก...หน่วยการเจ้าหน้าที่ โทร.2208
หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

  Nedstat Basic     www.econ.cmu.ac.th