หน้าแรก | หน่วยงาน | บุคลากร | งานวิจัย | เอกสารวิชาการ | กระบวนวิชา | นักศึกษา | กิจกรรม | อาคารสถานที่ | ครุภัณฑ์

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
ลาศึกษาต่อต่างประเทศ
ลาศึกษาต่อในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ
แนะนำบุคลากรใหม่

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
พนักงานมหาวิทยาลัย-เงินรายได้
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย

   ตัวบ่งชี้คุณภาพ KQI
อาจารย์ประจำเต็มเวลาเทียบเท่า (2)
สัดส่วนวุฒิอาจารย์ (3)
สัดส่วนตำแหน่ง (4)


  บุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

บุคลากร - เธ„เธ“เธฐเน€เธจเธฃเธฉเธเธจเธฒเธชเธ•เธฃเนŒ ??????????????????????????????????-???


 ชื่อ-นามสกุล  ตำแหน่ง  สายงาน

1.  อ.ดร.กัญญ์ชล วัฒนากูล  อาจารย์ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย-สาย ก
2.  อ.กันต์สินี กันทะวงศ์วาร  อาจารย์ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย-สาย ก
3.  รศ.ดร.กาญจนา โชคถาวร  รองศาสตราจารย์ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย-สาย ก
4.  ศ.ดร.ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์  ศาสตราจารย์ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย-สาย ก
5.  ผศ.ดร.นิสิต พันธมิตร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย-สาย ก
6.  รศ.ดร.ประเสริฐ ไชยทิพย์  รองศาสตราจารย์ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย-สาย ก
7.  ผศ.ดร.ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย-สาย ก
8.  รศ.พรทิพย์ เธียรธีรวิทย์  รองศาสตราจารย์ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย-สาย ก
9.  ผศ.ดร.ไพรัช กาญจนการุณ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย-สาย ก
10.  ผศ.ดร.วรลักษณ์ หิมะกลัส  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย-สาย ก
11.  รศ.ดร.ศศิเพ็ญ พวงสายใจ  รองศาสตราจารย์ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย-สาย ก
สํานักงานเลขานุการ
(39) 
คณะเศรษฐศาสตร์
(49) 

ข้อมูลความถูกต้องของบุคลากรทั้งหมดจาก...หน่วยการเจ้าหน้าที่ โทร.2208
หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

  Nedstat Basic     www.econ.cmu.ac.th