หน้าแรก | หน่วยงาน | บุคลากร | งานวิจัย | เอกสารวิชาการ | กระบวนวิชา | นักศึกษา | กิจกรรม | อาคารสถานที่ | ครุภัณฑ์

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
ลาศึกษาต่อต่างประเทศ
ลาศึกษาต่อในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ
แนะนำบุคลากรใหม่

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
พนักงานมหาวิทยาลัย-เงินรายได้
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย

   ตัวบ่งชี้คุณภาพ KQI
อาจารย์ประจำเต็มเวลาเทียบเท่า (2)
สัดส่วนวุฒิอาจารย์ (3)
สัดส่วนตำแหน่ง (4)


  บุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

บุคลากร - ???????


 ชื่อ-นามสกุล  ตำแหน่ง  สายงาน

1.  ดร.Jianxu Liu  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ-พนักงานวิชาการ
2.  อ.ดร.NI LAR  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ-พนักงานวิชาการ
3.  อ.กรรณิการ์ ดวงเนตร  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว-พนักงานวิชาการ
4.  นางสาวกรรณิการ์ ปัญญาเลิศ  นักการเงินและบัญชี พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว-พนักงานปฎิบัติ
5.  นายกฤษฎา แก่นมณี  นักวิจัย พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ-พนักงานวิชาการ
6.  อ.ดร.กัญญ์ชล วัฒนากูล  อาจารย์ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย-สาย ก
7.  อ.ดร.กัญญ์สุดา นิ่มอนุสสรณ์กุล  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ-พนักงานวิชาการ
8.  อ.กันต์สินี กันทะวงศ์วาร  อาจารย์ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย-สาย ก
9.  รศ.ดร.กาญจนา โชคถาวร  รองศาสตราจารย์ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย-สาย ก
10.  นางสาวกุลชรี กฤษฎาธิการกุล  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ-พนักงานปฎิบัติการ
11.  รศ.ดร.คมสัน สุริยะ  รองศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ-พนักงานวิชาการ
12.  อ.ดร.จารึก สิงหปรีชา  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ-พนักงานวิชาการ
13.  อ.ดร.จิราคม สิริศรีสกุลชัย  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ-พนักงานวิชาการ
14.  นางสาวจิรานันท์ ตาดทอง  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ-พนักงานปฎิบัติการ
15.  อ.ชวิน หวังมุทิตากุล  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ-พนักงานวิชาการ
16.  อ.ดร.ชัยวัฒน์ นิ่มอนุสสรณ์กุล  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ-พนักงานวิชาการ
17.  นางสาวชุติมณฑน์ สุติวงษ์  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ-พนักงานปฎิบัติการ
18.  อ.ดร.ชูเกียรติ ชัยบุญศรี  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ-พนักงานวิชาการ
19.  อ.ดร.เชาวนา เพชรรัตน์  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ-พนักงานวิชาการ
20.  อ.ดร.ณฉัตร์ชพงษ์ แก้วสมพงษ์  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ-พนักงานวิชาการ
21.  อ.ณพล หงสกุลวสุ  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว-พนักงานวิชาการ
22.  นายณเรศ ณ เชียงใหม่  พนักงานบริการทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว-พนักงานปฎิบัติ
23.  นางดาเรศ เงาเดช  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ-พนักงานปฎิบัติการ
24.  นายถาวโรจน์ ทองคำ  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ-พนักงานปฎิบัติการ
25.  นายทรงพล บุญเรือนยา  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ-พนักงานปฎิบัติการ
26.  ศ.ดร.ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์  ศาสตราจารย์ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย-สาย ก
27.  อ.ทัชชา สุตตสันต์  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว-พนักงานวิชาการ
28.  นายธนวัฒน์ กิติจิตต์  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ-พนักงานปฎิบัติการ
29.  นางสาวธนิกูล บุญศรีตัน  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ-พนักงานปฎิบัติการ
30.  รศ.ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์  รองศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ-พนักงานวิชาการ
31.  นางสาวธัญวดี สุจริตธรรม  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ-พนักงานปฎิบัติการ
32.  อ.ดร.นภัสถ์ หาญพรชัย  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ-พนักงานวิชาการ
33.  นางสาวนภัสพร ไชยวงค์  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว-พนักงานปฎิบัติ
34.  อ.ดร.นลิตรา ไทยประเสริฐ  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ-พนักงานวิชาการ
35.  อ.ดร.นัทธมน ธีระกุล  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ-พนักงานวิชาการ
36.  นายนิติรัฐ สาลี  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ-พนักงานปฎิบัติการ
37.  ผศ.ดร.นิสิต พันธมิตร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย-สาย ก
38.  นางสาวเบญจพร ไชยมงคล  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว-พนักงานปฎิบัติ
39.  อ.เบญจพล พรหมมาวิน  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ-พนักงานวิชาการ
40.  ผศ.ดร.ประพัฒชนม์ จริยะพันธุ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ-พนักงานวิชาการ
41.  นายประสงค์ วงค์เมือง  พนักงานบริการฝีมือ(ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว-พนักงานปฎิบัติ
42.  รศ.ดร.ประเสริฐ ไชยทิพย์  รองศาสตราจารย์ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย-สาย ก
43.  ผศ.ดร.ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย-สาย ก
44.  อ.ดร.ผทัยรัตน์ ภาสน์พิพัฒน์กุล  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ-พนักงานวิชาการ
45.  รศ.พรทิพย์ เธียรธีรวิทย์  รองศาสตราจารย์ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย-สาย ก
46.  นายพัชรพล เนียมพุ่มพวง  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว-พนักงานปฎิบัติ
47.  นายพัชรากร อุทธาปา  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว-พนักงานปฎิบัติ
48.  นางพัชรินทร์ ศรีสวัสดิ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ชำนาญการ) ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย-สาย ข
49.  นางสาวพิชญากร หน่อเรือน  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ-พนักงานปฎิบัติการ
50.  นางพิมลพรรณ บุญยะเสนา  นักวิจัย พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ-พนักงานวิชาการ
51.  ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม  คณบดี ไม่ระบุ
52.  นายพีรพงษ์ ปราบริปู  นักวิจัย พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ-พนักงานวิชาการ
53.  อ.พีระพัชย์ จาตุกัญญาประทีป  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ-พนักงานวิชาการ
54.  ผศ.ดร.ไพรัช กาญจนการุณ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย-สาย ก
55.  อ.ดร.ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ-พนักงานวิชาการ
56.  นายมงคล ถาเป็ง  พนักงานบริการทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว-พนักงานปฎิบัติ
57.  นางสาวมัลลิกา กัญญธ์พาณิชย์  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ-พนักงานปฎิบัติการ
58.  อ.ดร.มาโนช โพธาภรณ์  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ-พนักงานวิชาการ
59.  นายยุทธชัย แสนสามกอง  พนักงานบริการทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว-พนักงานปฎิบัติ
60.  นางยุพวดี อินต๊ะวงค์  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว-พนักงานปฎิบัติ
61.  อ.ดร.รสริน โอสถานันต์กุล  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ-พนักงานวิชาการ
62.  นางสาวรัตนา จรัสแสงสุริยา  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ-พนักงานปฎิบัติการ
63.  รศ.ดร.เริงชัย ตันสุชาติ  รองศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ-พนักงานวิชาการ
64.  นางสาววชิราภรณ์ คำไชยลึก  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ-พนักงานปฎิบัติการ
65.  ผศ.ดร.วรลักษณ์ หิมะกลัส  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย-สาย ก
66.  นางวรวรรณ ถิ่นนคร  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ-พนักงานปฎิบัติการ
67.  อ.ดร.วรัทยา ชินกรรม  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ-พนักงานวิชาการ
68.  นางสาววัลยา สุธาวา  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว-พนักงานปฎิบัติ
69.  นางสาววัลลภา วราทร  พนักงานปฏิบัติงาน(ชำนาญการ) พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ-พนักงานปฎิบัติการ
70.  รศ.ดร.ศศิเพ็ญ พวงสายใจ  รองศาสตราจารย์ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย-สาย ก
71.  นางสมบูรณ์ มะโนภี  พนักงานบริการทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว-พนักงานปฎิบัติ
72.  นายสมบูรณ์ บัวหนา  พนักงานบริการฝีมือ(ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว-พนักงานปฎิบัติ
73.  นางสินีนาฎ ธรรมณี   นักการเงินและบัญชี พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ-พนักงานปฎิบัติการ
74.  นางสาวสิริพร สวนพุฒ  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ-พนักงานปฎิบัติการ
75.  นายสุขุม พันธุ์ณรงค์  นักวิจัย พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ-พนักงานวิชาการ
76.  อ.สุชาติ พรหมขัติแก้ว  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ-พนักงานวิชาการ
77.  นางสุดอนงค์ ชมพล  นักการเงินและบัญชี พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ-พนักงานปฎิบัติการ
78.  อ.สุพรรณิกา ลือชารัศมี  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ-พนักงานวิชาการ
79.  นายสุริยา แก้วเรือน  พนักงานช่าง พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว-พนักงานปฎิบัติ
80.  นายสุวิทย์ ปินตาเปี้ย  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ-พนักงานปฎิบัติการ
81.  อ.เสกสิริ นิวัติศัยวงศ์  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ-พนักงานวิชาการ
82.  อ.เสาวลักษณ์ ด้วงอิน  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว-พนักงานวิชาการ
83.  นายแสง ไชยสุวรรณ  พนักงานปฏิบัติงาน(ชำนาญการ) พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ-พนักงานปฎิบัติการ
84.  นางอนงค์นาถ ธีรวโรดม  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ-พนักงานปฎิบัติการ
85.  อ.ดร.อนัสปรีย์ ไชยวรรณ  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ-พนักงานวิชาการ
86.  อ.ดร.อนุภาค เสาร์เสาวภาคย์  อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ-พนักงานวิชาการ
87.  นางสาวอนุสรา ก้อนทอง  พนักงานปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว-พนักงานปฎิบัติ
88.  นางอัญชลี ขนาบศักดิ์  พนักงานปฏิบัติงาน(เลขานุการคณะ) พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ-พนักงานปฎิบัติการ
สํานักงานเลขานุการ
(39) 
คณะเศรษฐศาสตร์
(49) 

ข้อมูลความถูกต้องของบุคลากรทั้งหมดจาก...หน่วยการเจ้าหน้าที่ โทร.2208
หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

  Nedstat Basic     www.econ.cmu.ac.th