หน้าแรก | หน่วยงาน | บุคลากร | งานวิจัย | เอกสารวิชาการ | กระบวนวิชา | นักศึกษา | กิจกรรม | อาคารสถานที่ | ครุภัณฑ์

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
ลาศึกษาต่อต่างประเทศ
ลาศึกษาต่อในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ
แนะนำบุคลากรใหม่

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
พนักงานมหาวิทยาลัย-เงินรายได้
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย

   ตัวบ่งชี้คุณภาพ KQI
อาจารย์ประจำเต็มเวลาเทียบเท่า (2)
สัดส่วนวุฒิอาจารย์ (3)
สัดส่วนตำแหน่ง (4)


  บุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

คณะผู้บริหารคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่์ดร. พิสิฐ ลี้อาธรรม
คณบดี

 

ศ.ดร..ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์
ประธานที่ปรึกษาคณบดี


อ.ดร.จารึก สิงหปรีชา
ที่ปรึกษาคณบดี
 

รศ.ดร. กาญจนา โชคถาวร
รองคณบดี

รศ.ดร.คมสัน สุริยะ
หัวหน้าสำนักวิชาเศรษฐศาสตร

อ.สุชาติ พรหมขัติแก้ว
ผู้ช่วยคณบดีด้านพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

อ.ดร.นัทธมน ธีระกุล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิจัยอ.ดร.รสริน โอสถานันต์กุล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ
วิเทศสัมพันธ์ และประกันคุณภาพการศึกษา


นางอัญชลี ขนาบศักดิ์
เลขานุการคณะเศรษฐศาสตร์ 
ข้อมูลความถูกต้องของบุคลากรทั้งหมดจาก...หน่วยการเจ้าหน้าที่ โทร.2208
หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ