หน้าแรก | หน่วยงาน | บุคลากร | งานวิจัย | เอกสารวิชาการ | กระบวนวิชา | นักศึกษา | กิจกรรม | อาคารสถานที่ | ครุภัณฑ์

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
ลาศึกษาต่อต่างประเทศ
ลาศึกษาต่อในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ
แนะนำบุคลากรใหม่

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
พนักงานมหาวิทยาลัย-เงินรายได้
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย

   ตัวบ่งชี้คุณภาพ KQI
อาจารย์ประจำเต็มเวลาเทียบเท่า (2)
สัดส่วนวุฒิอาจารย์ (3)
สัดส่วนตำแหน่ง (4)ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะเศรษฐศาสตร์


 ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

1.
คุณอานันท์ ปันยารชุน (ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์)
2.
คุณเสนาะ อูนากูล  
3.
คุณนุกูล ประจวบเหมาะ  
4.
ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล  
5.
Professor Jerry Hausman Massachusetts Institute of Technology, USA
6.
Professor Jack Boorman Special Advisor to the Managing Director ,International Monetary Fund (IMF)
7.
Professor Tso-Kwei Peng Chungchou Institute of Technology, Taiwan
8.
Professor David Roland – Holst University of California, Berkeley, USA
9.
Professor Philip Hans Franses Erasmus University Rotterdam, The Netherlands


ข้อมูลความถูกต้องของบุคลากรทั้งหมดจาก...หน่วยการเจ้าหน้าที่ โทร.2208
หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

  บุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  
  Nedstat Basic     www.econ.cmu.ac.th