หน้าแรก | หน่วยงาน | บุคลากร | งานวิจัย | เอกสารวิชาการ | กระบวนวิชา | นักศึกษา | กิจกรรม | อาคารสถานที่ | ครุภัณฑ์

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
ลาศึกษาต่อต่างประเทศ
ลาศึกษาต่อในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ
แนะนำบุคลากรใหม่

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
พนักงานมหาวิทยาลัย-เงินรายได้
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย

   ตัวบ่งชี้คุณภาพ KQI
อาจารย์ประจำเต็มเวลาเทียบเท่า (2)
สัดส่วนวุฒิอาจารย์ (3)
สัดส่วนตำแหน่ง (4)


  บุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงสร้างตำแหน่ง - เธชเนเธฒเธ™เธฑเธเธ‡เธฒเธ™เน€เธฅเธ‚เธฒเธ™เธธเธเธฒเธฃ


 ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง

ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย-สาย ข
1.  นางพัชรินทร์ ศรีสวัสดิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ชำนาญการ) 6
 
พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ-พนักงานปฎิบัติการ
2.  นางสินีนาฎ ธรรมณี
นักการเงินและบัญชี
3.  นางสุดอนงค์ ชมพล
นักการเงินและบัญชี
4.  นายนิติรัฐ สาลี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
5.  นางสาววชิราภรณ์ คำไชยลึก
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
6.  นางสาวกุลชรี กฤษฎาธิการกุล
พนักงานปฏิบัติงาน
7.  นางสาวจิรานันท์ ตาดทอง
พนักงานปฏิบัติงาน
8.  นางสาวชุติมณฑน์ สุติวงษ์
พนักงานปฏิบัติงาน
9.  นางดาเรศ เงาเดช
พนักงานปฏิบัติงาน
10.  นายถาวโรจน์ ทองคำ
พนักงานปฏิบัติงาน
11.  นายทรงพล บุญเรือนยา
พนักงานปฏิบัติงาน
12.  นายธนวัฒน์ กิติจิตต์
พนักงานปฏิบัติงาน
13.  นางสาวธนิกูล บุญศรีตัน
พนักงานปฏิบัติงาน
14.  นางสาวธัญวดี สุจริตธรรม
พนักงานปฏิบัติงาน
15.  นางสาวพิชญากร หน่อเรือน
พนักงานปฏิบัติงาน
16.  นางสาวมัลลิกา กัญญธ์พาณิชย์
พนักงานปฏิบัติงาน
17.  นางสาวรัตนา จรัสแสงสุริยา
พนักงานปฏิบัติงาน
18.  นางวรวรรณ ถิ่นนคร
พนักงานปฏิบัติงาน
19.  นางสาวสิริพร สวนพุฒ
พนักงานปฏิบัติงาน
20.  นายสุวิทย์ ปินตาเปี้ย
พนักงานปฏิบัติงาน
21.  นางอนงค์นาถ ธีรวโรดม
พนักงานปฏิบัติงาน
22.  นางสาววัลลภา วราทร
พนักงานปฏิบัติงาน(ชำนาญการ)
23.  นายแสง ไชยสุวรรณ
พนักงานปฏิบัติงาน(ชำนาญการ)
24.  นางอัญชลี ขนาบศักดิ์
พนักงานปฏิบัติงาน(เลขานุการคณะ)
 
พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว-พนักงานปฎิบัติ
25.  นางสาวกรรณิการ์ ปัญญาเลิศ
นักการเงินและบัญชี
26.  นายสุริยา แก้วเรือน
พนักงานช่าง
27.  นายณเรศ ณ เชียงใหม่
พนักงานบริการทั่วไป
28.  นายมงคล ถาเป็ง
พนักงานบริการทั่วไป
29.  นายยุทธชัย แสนสามกอง
พนักงานบริการทั่วไป
30.  นางสมบูรณ์ มะโนภี
พนักงานบริการทั่วไป
31.  นายประสงค์ วงค์เมือง
พนักงานบริการฝีมือ(ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)
32.  นายสมบูรณ์ บัวหนา
พนักงานบริการฝีมือ(ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)
33.  นางสาวนภัสพร ไชยวงค์
พนักงานปฏิบัติงาน
34.  นางสาวเบญจพร ไชยมงคล
พนักงานปฏิบัติงาน
35.  นายพัชรพล เนียมพุ่มพวง
พนักงานปฏิบัติงาน
36.  นายพัชรากร อุทธาปา
พนักงานปฏิบัติงาน
37.  นางยุพวดี อินต๊ะวงค์
พนักงานปฏิบัติงาน
38.  นางสาววัลยา สุธาวา
พนักงานปฏิบัติงาน
39.  นางสาวอนุสรา ก้อนทอง
พนักงานปฏิบัติงาน
 

สํานักงานเลขานุการ
(39) 
คณะเศรษฐศาสตร์
(49) 

ข้อมูลความถูกต้องของบุคลากรทั้งหมดจาก...หน่วยการเจ้าหน้าที่ โทร.2208
หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

  Nedstat Basic     www.econ.cmu.ac.th