หน้าแรก | หน่วยงาน | บุคลากร | งานวิจัย | เอกสารวิชาการ | กระบวนวิชา | นักศึกษา | กิจกรรม | อาคารสถานที่ | ครุภัณฑ์

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
ลาศึกษาต่อต่างประเทศ
ลาศึกษาต่อในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ
แนะนำบุคลากรใหม่

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
พนักงานมหาวิทยาลัย-เงินรายได้
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย

   ตัวบ่งชี้คุณภาพ KQI
อาจารย์ประจำเต็มเวลาเทียบเท่า (2)
สัดส่วนวุฒิอาจารย์ (3)
สัดส่วนตำแหน่ง (4)


  บุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงสร้างตำแหน่ง - ???????


 ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง

ไม่ระบุ
1.  ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม
คณบดี
 
ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย-สาย ก
2.  ผศ.ดร.นิสิต พันธมิตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
3.  ผศ.ดร.ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
4.  ผศ.ดร.ไพรัช กาญจนการุณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
5.  ผศ.ดร.วรลักษณ์ หิมะกลัส
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
6.  รศ.ดร.กาญจนา โชคถาวร
รองศาสตราจารย์
7.  รศ.ดร.ประเสริฐ ไชยทิพย์
รองศาสตราจารย์
8.  รศ.พรทิพย์ เธียรธีรวิทย์
รองศาสตราจารย์
9.  รศ.ดร.ศศิเพ็ญ พวงสายใจ
รองศาสตราจารย์
10.  ศ.ดร.ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์
ศาสตราจารย์
11.  อ.ดร.กัญญ์ชล วัฒนากูล
อาจารย์
12.  อ.กันต์สินี กันทะวงศ์วาร
อาจารย์
 
พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ-พนักงานวิชาการ
13.  นายกฤษฎา แก่นมณี
นักวิจัย
14.  นางพิมลพรรณ บุญยะเสนา
นักวิจัย
15.  นายพีรพงษ์ ปราบริปู
นักวิจัย
16.  นายสุขุม พันธุ์ณรงค์
นักวิจัย
17.  ผศ.ดร.ประพัฒชนม์ จริยะพันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
18.  รศ.ดร.คมสัน สุริยะ
รองศาสตราจารย์
19.  รศ.ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์
รองศาสตราจารย์
20.  รศ.ดร.เริงชัย ตันสุชาติ
รองศาสตราจารย์
21.  ดร.Jianxu Liu
อาจารย์
22.  อ.ดร.NI LAR
อาจารย์
23.  อ.ดร.กัญญ์สุดา นิ่มอนุสสรณ์กุล
อาจารย์
24.  อ.ดร.จารึก สิงหปรีชา
อาจารย์
25.  อ.ดร.จิราคม สิริศรีสกุลชัย
อาจารย์
26.  อ.ชวิน หวังมุทิตากุล
อาจารย์
27.  อ.ดร.ชัยวัฒน์ นิ่มอนุสสรณ์กุล
อาจารย์
28.  อ.ดร.ชูเกียรติ ชัยบุญศรี
อาจารย์
29.  อ.ดร.เชาวนา เพชรรัตน์
อาจารย์
30.  อ.ดร.ณฉัตร์ชพงษ์ แก้วสมพงษ์
อาจารย์
31.  อ.ดร.นภัสถ์ หาญพรชัย
อาจารย์
32.  อ.ดร.นลิตรา ไทยประเสริฐ
อาจารย์
33.  อ.ดร.นัทธมน ธีระกุล
อาจารย์
34.  อ.เบญจพล พรหมมาวิน
อาจารย์
35.  อ.ดร.ผทัยรัตน์ ภาสน์พิพัฒน์กุล
อาจารย์
36.  อ.พีระพัชย์ จาตุกัญญาประทีป
อาจารย์
37.  อ.ดร.ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์
อาจารย์
38.  อ.ดร.มาโนช โพธาภรณ์
อาจารย์
39.  อ.ดร.รสริน โอสถานันต์กุล
อาจารย์
40.  อ.ดร.วรัทยา ชินกรรม
อาจารย์
41.  อ.สุชาติ พรหมขัติแก้ว
อาจารย์
42.  อ.สุพรรณิกา ลือชารัศมี
อาจารย์
43.  อ.เสกสิริ นิวัติศัยวงศ์
อาจารย์
44.  อ.ดร.อนัสปรีย์ ไชยวรรณ
อาจารย์
45.  อ.ดร.อนุภาค เสาร์เสาวภาคย์
อาจารย์
 
พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว-พนักงานวิชาการ
46.  อ.กรรณิการ์ ดวงเนตร
อาจารย์
47.  อ.ณพล หงสกุลวสุ
อาจารย์
48.  อ.ทัชชา สุตตสันต์
อาจารย์
49.  อ.เสาวลักษณ์ ด้วงอิน
อาจารย์
 

สํานักงานเลขานุการ
(39) 
คณะเศรษฐศาสตร์
(49) 

ข้อมูลความถูกต้องของบุคลากรทั้งหมดจาก...หน่วยการเจ้าหน้าที่ โทร.2208
หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

  Nedstat Basic     www.econ.cmu.ac.th