หน้าแรก | หน่วยงาน | บุคลากร | งานวิจัย | เอกสารวิชาการ | กระบวนวิชา | นักศึกษา | กิจกรรม | อาคารสถานที่ | ครุภัณฑ์

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
ลาศึกษาต่อต่างประเทศ
ลาศึกษาต่อในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ
แนะนำบุคลากรใหม่

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
พนักงานมหาวิทยาลัย-เงินรายได้
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย

   ตัวบ่งชี้คุณภาพ KQI
อาจารย์ประจำเต็มเวลาเทียบเท่า (2)
สัดส่วนวุฒิอาจารย์ (3)
สัดส่วนตำแหน่ง (4)


  บุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ผศ.ดร.ประพัฒชนม์ จริยะพันธุ์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ-พนักงานวิชาการ)
สังกัด : คณะเศรษฐศาสตร์
โทรศัพท์ : 053-94-2232
e-mail : prapatchon@econ.cmu.ac.th

งานบริหาร/ประวัติการทำงาน

 • 2550-2554 รองคณบดีฝ่ายวิชาการระดับปริญญาตรี , คณะเศรษฐศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เอกสารวิชาการ

  วารสาร
 • 2546 . Liquidity Effects and Habit Persistence . วารสารเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . 7 (1) : 95-113.

กรรมการภายนอก

กรรมการภายใน

การศึกษา

 • 2546 : Ph.D. (Economics "Essays in Monetary Business Cycle Theory") , University of Machester , England (United Kingdom)
 • 2539 : M.A. (Macroeconomics) , University of Liverpool , England (United Kingdom)
 • 2538 : M.A. (International Economics) , Chulalongkorn University , ไทย
 • 2535 : M.Sc. (Economics) , University of Wales , England (United Kingdom)
 • 2530 : B. Econ (Economics Development) , Chulalongkorn University , ไทย

ความเชี่ยวชาญ

 • แบบจำลองประเภท Real Business Cycle และ Monetary Business Cycle
 • Computation methods สำหรับแบบจำลองประเภท dynamic stochastic
 • วิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค
 • การใช้โปรแกรม Matlab และ Gauss
 • การค้าระหว่างประเทศสำหรับสินค้าเกษตร


ข้อมูลความถูกต้องของบุคลากรทั้งหมดจาก...หน่วยการเจ้าหน้าที่ โทร.2208
หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

  Nedstat Basic     www.econ.cmu.ac.th