หน้าแรก | หน่วยงาน | บุคลากร | งานวิจัย | เอกสารวิชาการ | กระบวนวิชา | นักศึกษา | กิจกรรม | อาคารสถานที่ | ครุภัณฑ์

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
ลาศึกษาต่อต่างประเทศ
ลาศึกษาต่อในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ
แนะนำบุคลากรใหม่

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
พนักงานมหาวิทยาลัย-เงินรายได้
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย

   ตัวบ่งชี้คุณภาพ KQI
อาจารย์ประจำเต็มเวลาเทียบเท่า (2)
สัดส่วนวุฒิอาจารย์ (3)
สัดส่วนตำแหน่ง (4)


  บุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ศ.ดร.ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์

ตำแหน่ง : ศาสตราจารย์
สังกัด : คณะเศรษฐศาสตร์
โทรศัพท์ : (053) 94-2201
e-mail : songsak@econ.cmu.ac.th, Songsakecon@gmail.com

งานบริหาร/ประวัติการทำงาน

 • 2547-2551 ประธานกรรมการ , คณะเศรษฐศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 2543-2547 กรรมการประจำคณะ , คณะเศรษฐศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานวิจัย

เอกสารวิชาการ

  วารสาร
 • ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์. 1998 . The Roles of Contract Farming in Agricultural Transition in Thailand . J. ISSAAS . 4 (4) : 74-97.
 • ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์. 2544 . ผลกระทบของอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงกุ้งทะเบต่อสังคมและระบบเศรษฐกิจไทย . อินไซด์กุ้งไทย . 1 (2) : 3-8.
 • ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์. 2544 . สถานภาพของกุ้งไทยในเวทีโลก . ข่าวกุ้ง : 3--.
 • ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์. 2543 . การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตและผลกระทบของการเกิดโรคต่อปริมาณน้ำยางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ . วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . 4 (3) : 80-97.
 • ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์. 2543 . ความสามารถเชิงแข่งขันทางการค้าของกุ้งแช่แข็งไทยในตลาดโลก . วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . 4 (3) : 122-146.
 • ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์. 2543 . ศักยภาพของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้วยธุรกิจอาหารแปรรูปพื้นบ้าน . วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . 4 (3) : 1-19.
 • ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์. 2543 . สถานภาพความรู้ของเกษตรกรกับการแก้ปัญหาโรคไหม้คอรวงในข้าวหอมมะลิ . วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . 4 (3) : 39-57.
 • ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์. 2543 . การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตและผลกระทบของโรคไหม้คอรวงในการผลิตข้าวหอมมะลิโดยใช้ Stochastic Frontier . วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . 4 (2) : 39-52.
 • ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์. 2543 . ศักยภาพของผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปพื้นบ้านในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน . วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . 4 (2) : 53-96.
 • ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์. 2543 . The Effect of Rice Harvest Collateral Credit Policy on Rice Price : Statistical Evidence during 1979 - 1997 . วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . 4 (1) : 119-128.
 • ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์. 2543 . ความสัมพันธ์ระหว่างราคากุ้งกับคุณภาพของกุ้งในตลาดญี่ปุ่นและสหรัฐ . วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . 4 (1) : 94-118.
 • ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์. 2543 . พฤติกรรมการบริโภคกุ้งสดแช่แข็งของตลาดสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น . วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . 4 (1) : 79-93.
 • ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์. 2542 . พฤติกรรมการส่งผ่านราคากุ้งกุลาดำ ระหว่างตลาดค้าส่งโตเกียวกับตลาดผู้คัดบรรจุในประเทศไทย . วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . 3 (3) : 16-51.
 • ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์. 2541 . Comments on the Ruture Prospects of Small and Medium Size Agriculture . วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . 2 (6) : 54-57.
 • ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์. 2541 . ศักยภาพของการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปพื้นบ้าน . วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . 2 (6) : 58-75.
 • ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์. 2540 . การวิเคราะห์การเกษตรแบบมีสัญญาผูกพันจากทัศนคติของเกษตร . วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . 2 (4) : 83-119.
 • ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์. 2540 . การศึกษาดีมานด์สำหรับปัจจัยการผลิตร่วมกับการเลือกพันธุ์ข้าวด้วยวิธี Switching Regression . วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . 2 (3) : 42-66.

  ตำรา-ทั้งเล่ม
 • 2547 . Econometrics . 751713 .
 • 2547 . Selected Topics in Quantitative Economics . 751719 , 404 ????.
 • 2542 . วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับเศรษฐศาสตร์เกษตร , 172 ????.
 • 2542 . เศรษฐมิติ , 250 ????.

  บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceeding)
 • ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์. . 2001. โรคไหม้คอรวงข้าวหอมมะลิ : สถานภาพความรู้ของเกษตรกรและความเสียหายเชิงเศรษฐกิจ, . ข้าวและธัญพืชเมืองหนาวภาคเหนือ, 20 June 2004.
 • ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์. . 2000. Thai Shrimps in the World Production and Market, . International Symposium on Aribusiness Management towards Strengthening Agricultural Development and trade, 20 June 2004.
 • ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์, นัทธมน ธีระกุล. . 2000. การปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปพื้นบ้าน : จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน, . จากอาหารพื้นบ้านสู่ธุรกิจชุมชน, 25 April 2000.
 • ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์. . 2000. พฤติกรรมการซื้และทัศนคติของผู้บริโภค, . จากอาหารพื้นบ้านสู่ธุรกิจชุมชน, 25 April 2000 - 25 March 2000.
 • ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์. . 2543. ผลกระทบของอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลต่อสังคมและระบบเศรษฐกิจไทย, . การประชุมวิชาการกุ้งทะเลแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ว่าด้วยการยกระดับมาตรฐานกุ้งไทยด้วยงานวิจัยและพัฒนา, 20 มิถุนายน 2547.
 • ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์. . 2543. ศักยภาพของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชด้วยธุรกิจอาหารแปรรูปพื้นบ้าน, . การสัมมนาวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ, 20 มิถุนายน 2547.

กรรมการภายนอก

กรรมการภายใน

วิทยากร/กรรมการ

อบรม/ประชุม

 • 29 พฤศจิกายน 2550 , คณะกรรมการประจำสำนักคุณภาพการศึกษา ครั้งที่1/2550 , ณ ห้องประชุมอาวุธ ศรีศุกรี อาคารยุทธศาสตร์ , ไทย
 • 20 - 22 เมษายน 2548 , โครงการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์ผู้สอนวิชาการเงินในสถาบันอุดมศึกษา ปี 2548 (หลักสูตรตราสารอนุพันธ์) , โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า , ไทย
 • 26 - 2 เมษายน 2548 , หลักสูตรความรู้ระดับสูงสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Models for Derivatives) , ห้องสโรชา และห้องบุษกร โรงแรมเมอร์ชั่นคอร์ท กรุงเทพฯ , ไทย
 • 18 ตุลาคม 2547 , ประชุมเพื่อพิจารณาจัดประชุมวิชาการเศรษฐศาสตร์แห่งชาติ , คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ไทย

การศึกษา

 • 2526 : Ph.D. (Agricultural Economics.) , University of lIlinois,U.S.A. , United States Of Amarica
 • 2518 : ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ โครงการภาษาอังกฤษ) , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ไทย
 • 2515 : ศ.บ. (เกียรตินิยม) (เศรษฐศาสตร์ ) , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ไทย

ความเชี่ยวชาญ

 • Econometrics
 • Financial Economics
 • Production Economics
 • Management and Productivity
 • Sufficiency Economy

xxxxx

 • 1 เมษายน 2547 , ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2546 ในกลุ่มข้าราชการระดับ 6-8 , กระทรวงศึกษาธิการ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • 2549 , ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
 • 2544 , เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
 • 2537 , ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • 2532 , ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2528 , ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
 • 2527 , จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)


ข้อมูลความถูกต้องของบุคลากรทั้งหมดจาก...หน่วยการเจ้าหน้าที่ โทร.2208
หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

  Nedstat Basic     www.econ.cmu.ac.th