หน้าแรก | หน่วยงาน | บุคลากร | งานวิจัย | เอกสารวิชาการ | กระบวนวิชา | นักศึกษา | กิจกรรม | อาคารสถานที่ | ครุภัณฑ์

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
ลาศึกษาต่อต่างประเทศ
ลาศึกษาต่อในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ
แนะนำบุคลากรใหม่

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
พนักงานมหาวิทยาลัย-เงินรายได้
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย

   ตัวบ่งชี้คุณภาพ KQI
อาจารย์ประจำเต็มเวลาเทียบเท่า (2)
สัดส่วนวุฒิอาจารย์ (3)
สัดส่วนตำแหน่ง (4)


  บุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ผศ.ดร.ไพรัช กาญจนการุณ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด : คณะเศรษฐศาสตร์
โทรศัพท์ : (053) 94-2233
e-mail : pairut@econ.cmu.ac.th

งานบริหาร/ประวัติการทำงาน

 • 2551-2555 รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิจัย , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 2547-2551 กรรมการประจำคณะ , คณะเศรษฐศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 2547-2551 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย , คณะเศรษฐศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานวิจัย

กรรมการภายนอก

กรรมการภายใน

อบรม/ประชุม

 • 20 - 23 May 2004 , Meeting at Kunming University , Kunming , China
 • 26 March 2003 - 3 April 2003 , Japan Internation Goodwill Foundation Meeting II , Saitama, Japan , Japan
 • 4 - 12 April 2002 , Japan Internation Goodwill Foundation Meeting I , Saitama, Japan , Japan

การศึกษา

 • 2544 : Ph.D. (Economic) , Northern Illinois University , United States Of Amarica
 • 2532 : พบ.ม. (พัฒนาการเศรษฐกิจ) , สถาบันบัญฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , ไทย
 • 2528 : บช.บ. (บัญชี) , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ไทย

ความเชี่ยวชาญ

 • Public Finance

การศึกษาต่อ

 • 5 August 1996 - 24 October 2001 , course Economics , at Northern Illinois University , United States Of Amarica , scholarship ทุนรัฐบาล (ืทบวงมหาวิทยาลัย)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • 2548 , ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2542 , ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • 2540 , ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)


ข้อมูลความถูกต้องของบุคลากรทั้งหมดจาก...หน่วยการเจ้าหน้าที่ โทร.2208
หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

  Nedstat Basic     www.econ.cmu.ac.th