หน้าแรก | หน่วยงาน | บุคลากร | งานวิจัย | เอกสารวิชาการ | กระบวนวิชา | นักศึกษา | กิจกรรม | อาคารสถานที่ | ครุภัณฑ์

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
ลาศึกษาต่อต่างประเทศ
ลาศึกษาต่อในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ
แนะนำบุคลากรใหม่

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
พนักงานมหาวิทยาลัย-เงินรายได้
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย

   ตัวบ่งชี้คุณภาพ KQI
อาจารย์ประจำเต็มเวลาเทียบเท่า (2)
สัดส่วนวุฒิอาจารย์ (3)
สัดส่วนตำแหน่ง (4)


  บุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงสร้างตำแหน่ง - แบ่งตามตำแหน่ง


ตำแหน่ง รูปภาพ จำนวน สัดส่วน

คณบดี[ รูปภาพ ]1 1.14%
นักการเงินและบัญชี[ รูปภาพ ]3 3.41%
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ชำนาญการ)[ รูปภาพ ]1 1.14%
นักวิจัย[ รูปภาพ ]4 4.55%
นักวิชาการคอมพิวเตอร์[ รูปภาพ ]2 2.27%
ผู้ช่วยศาสตราจารย์[ รูปภาพ ]5 5.68%
พนักงานช่าง[ รูปภาพ ]1 1.14%
พนักงานบริการทั่วไป[ รูปภาพ ]4 4.55%
พนักงานบริการฝีมือ(ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)[ รูปภาพ ]2 2.27%
พนักงานปฏิบัติงาน[ รูปภาพ ]23 26.14%
พนักงานปฏิบัติงาน(ชำนาญการ)[ รูปภาพ ]2 2.27%
พนักงานปฏิบัติงาน(เลขานุการคณะ)[ รูปภาพ ]1 1.14%
รองศาสตราจารย์[ รูปภาพ ]7 7.95%
ศาสตราจารย์[ รูปภาพ ]1 1.14%
อาจารย์[ รูปภาพ ]31 35.23%

รวม 88100%

ข้อมูลความถูกต้องของบุคลากรทั้งหมดจาก...หน่วยการเจ้าหน้าที่ โทร.2208
หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

  Nedstat Basic     www.econ.cmu.ac.th