หน้าแรก | หน่วยงาน | บุคลากร | งานวิจัย | เอกสารวิชาการ | กระบวนวิชา | นักศึกษา | กิจกรรม | อาคารสถานที่ | ครุภัณฑ์

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
ลาศึกษาต่อต่างประเทศ
ลาศึกษาต่อในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ
แนะนำบุคลากรใหม่

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
พนักงานมหาวิทยาลัย-เงินรายได้
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย

   ตัวบ่งชี้คุณภาพ KQI
อาจารย์ประจำเต็มเวลาเทียบเท่า (2)
สัดส่วนวุฒิอาจารย์ (3)
สัดส่วนตำแหน่ง (4)


  บุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงสร้างตำแหน่ง - แบ่งตามความเชี่ยวชาญ


ความเชี่ยวชาญ
ชื่อ-นามสกุลภาควิชาสาขาวิชาที่สอน ป.ตรีสาขาวิชาที่สอน ป.โท

International Trade, Spatial Price Equilibrium Analysis,Transportation Economics
รศ.ดร.ประเสริฐ ไชยทิพย์
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 

Advance Production Economics

Agricultual Economics
อ.ดร.นัทธมน ธีระกุล
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 

Agricultural Economics

Applied Econometrics

Artificial Neural Networks
รศ.ดร.คมสัน สุริยะ
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 

Business Economics

Community Economics
รศ.ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 

Comparative Economic Systems
รศ.ดร.ประเสริฐ ไชยทิพย์
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 

Computation methods สำหรับแบบจำลองประเภท dynamic stochastic
ผศ.ดร.ประพัฒชนม์ จริยะพันธุ์
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 

Computer Maintanance

Cost and Benefit Analysis
อ.ดร.ชัยวัฒน์ นิ่มอนุสสรณ์กุล
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 

Development Economics
อ.ดร.รสริน โอสถานันต์กุล
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 

Econometrics
ศ.ดร.ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 
อ.ดร.อนัสปรีย์ ไชยวรรณ
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 

Economics
อ.กรรณิการ์ ดวงเนตร
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 
อ.ดร.กัญญ์สุดา นิ่มอนุสสรณ์กุล
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 
อ.ณพล หงสกุลวสุ
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 
อ.ดร.ผทัยรัตน์ ภาสน์พิพัฒน์กุล
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 

Economics Development
อ.ดร.กัญญ์ชล วัฒนากูล
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 
อ.ดร.มาโนช โพธาภรณ์
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 
รศ.ดร.ศศิเพ็ญ พวงสายใจ
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 

Education Economics

Efficiency and productivity analyses

Energy Economics

Environmental Economics
รศ.ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 

Experimental Game Theory
รศ.ดร.คมสัน สุริยะ
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 

Farm Credit Systems
รศ.ดร.ประเสริฐ ไชยทิพย์
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 

Finance
อ.ดร.กัญญ์ชล วัฒนากูล
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 
อ.ดร.กัญญ์สุดา นิ่มอนุสสรณ์กุล
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 
อ.ดร.ผทัยรัตน์ ภาสน์พิพัฒน์กุล
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 

Finance and Banking
รศ.พรทิพย์ เธียรธีรวิทย์
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 

Financial Economics
ศ.ดร.ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 

Financial Mathematics

Health Economics
อ.กันต์สินี กันทะวงศ์วาร
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 
ผศ.ดร.วรลักษณ์ หิมะกลัส
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 

History of Economic Thought,
รศ.ดร.ประเสริฐ ไชยทิพย์
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 

Human Resource Economics

Industrial and Labor Economics
อ.ดร.กัญญ์ชล วัฒนากูล
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 

Industrial Organization

International Economics
ผศ.ดร.นิสิต พันธมิตร
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 

International Finance
ผศ.ดร.นิสิต พันธมิตร
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 

International Trade
อ.สุชาติ พรหมขัติแก้ว
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 
อ.ดร.อนุภาค เสาร์เสาวภาคย์
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 

Investment
อ.ดร.ผทัยรัตน์ ภาสน์พิพัฒน์กุล
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 

Irrigation and Water Resource
อ.ดร.มาโนช โพธาภรณ์
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 

Labor Economics
รศ.ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 
ผศ.ดร.ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 
อ.สุพรรณิกา ลือชารัศมี
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 

Local Area Network

Macroeconomics
อ.สุชาติ พรหมขัติแก้ว
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 

Macro-economics Policy and Planning
รศ.ดร.กาญจนา โชคถาวร
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 

Management Science

Management and Productivity
ศ.ดร.ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 

Managerial Economics

Managerial Economics, Advanced Production Economics and Risk Management
รศ.ดร.ประเสริฐ ไชยทิพย์
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 

Microeconomics
รศ.ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 
อ.สุพรรณิกา ลือชารัศมี
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 

Natural Resource and Environmental Economics

Natural Resources and Environment Management
อ.ดร.มาโนช โพธาภรณ์
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 

Normative Economics, Political Economics
รศ.ดร.ประเสริฐ ไชยทิพย์
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 

Political Economics

Production Economics
ศ.ดร.ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 

Public Finance
อ.กันต์สินี กันทะวงศ์วาร
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 
ผศ.ดร.ไพรัช กาญจนการุณ
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 
ผศ.ดร.วรลักษณ์ หิมะกลัส
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 

Quantitative Economics
รศ.ดร.ศศิเพ็ญ พวงสายใจ
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 

Regulation

Resource and Environmental Economics, Environmental Economics and Private Policy,
รศ.ดร.ประเสริฐ ไชยทิพย์
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 

Rural Development

Rural Financial Systems for Economic Development
รศ.ดร.ประเสริฐ ไชยทิพย์
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 

Sufficiency Economy
ศ.ดร.ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 

Supply Chain Management
อ.ดร.อนุภาค เสาร์เสาวภาคย์
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 

Technical Analysis
อ.ดร.ผทัยรัตน์ ภาสน์พิพัฒน์กุล
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 

Theory of Business Cycles, Business Cycles and Forecasting.
รศ.ดร.ประเสริฐ ไชยทิพย์
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 

Time Series Analysis
อ.ดร.ชัยวัฒน์ นิ่มอนุสสรณ์กุล
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 

Tourism
รศ.พรทิพย์ เธียรธีรวิทย์
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 

Tourism and Poverty Reduction
รศ.ดร.คมสัน สุริยะ
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 

Tourism Economics and Forecasting
รศ.ดร.ประเสริฐ ไชยทิพย์
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 

Tourism Logistics and Passenger Transportation
รศ.ดร.คมสัน สุริยะ
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 

Village CGE and Village SAM
รศ.ดร.คมสัน สุริยะ
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 

Web programing

การกระตุ้นจิตสำนึก
นายสุขุม พันธุ์ณรงค์
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 

การค้าระหว่างประเทศสำหรับสินค้าเกษตร
ผศ.ดร.ประพัฒชนม์ จริยะพันธุ์
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 

การเงิน
นายสุขุม พันธุ์ณรงค์
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 

การจัดระบบบริหารองค์กร
นายสุขุม พันธุ์ณรงค์
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 

การใช้โปรแกรม Matlab และ Gauss
ผศ.ดร.ประพัฒชนม์ จริยะพันธุ์
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 

การใช้โปรแกรมผลิตสื่อเพื่องานด้านมัลติมีเดีย Soundforge ,Vegus,Pinacle Studio,Sonar,Photoshop และ Microsoft office

การตลาด
นายสุขุม พันธุ์ณรงค์
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 

การปฏิบัติที่ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence based practice)

การวิเคราะห์ Logit and Probit Model
รศ.ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 

การสอน- ฝึกอบรมวิจัย (research training)

การเสริมสร้างพลังอำนาจ - ภาวะผู้นำ (empowerment - leadership)

คอมพิวเตอร์ MS-Office
นางดาเรศ เงาเดช
สํานักงานเลขานุการ
 
 

แบบจำลองประเภท Real Business Cycle และ Monetary Business Cycle
ผศ.ดร.ประพัฒชนม์ จริยะพันธุ์
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 

ประเมินผลกระทบทางด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม

พลังสัมผัส (therapeutic touch)

วิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลา

วิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทนโครงการ

วิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค
ผศ.ดร.ประพัฒชนม์ จริยะพันธุ์
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 

เศรษฐกิจชุมชน
นายสุขุม พันธุ์ณรงค์
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 

เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
นายสุขุม พันธุ์ณรงค์
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 

เศรษฐศาสตร์แรงงาน
ผศ.ดร.ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 

เศรษฐศาสตร์สาธารณะ
ผศ.ดร.ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 

สุขลักษณะที่ดีในการผลิต (GMP/GHP) การบริหารกระบวนการผลิต
นายสุขุม พันธุ์ณรงค์
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 


  หมายเหตุ :  บุคลากรแต่ละท่านจะมีความเชี่ยวชาญมากกว่า 1 อย่าง
ข้อมูลความถูกต้องของบุคลากรทั้งหมดจาก...หน่วยการเจ้าหน้าที่ โทร.2208
หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

  Nedstat Basic     www.econ.cmu.ac.th