หน้าแรก | หน่วยงาน | บุคลากร | งานวิจัย | เอกสารวิชาการ | กระบวนวิชา | นักศึกษา | กิจกรรม | อาคารสถานที่ | ครุภัณฑ์

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
ลาศึกษาต่อต่างประเทศ
ลาศึกษาต่อในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ
แนะนำบุคลากรใหม่

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
พนักงานมหาวิทยาลัย-เงินรายได้
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย

   ตัวบ่งชี้คุณภาพ KQI
อาจารย์ประจำเต็มเวลาเทียบเท่า (2)
สัดส่วนวุฒิอาจารย์ (3)
สัดส่วนตำแหน่ง (4)


  บุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงสร้างตำแหน่ง - แบ่งตามความเชี่ยวชาญ
เธ‚เน‰เธฒเธฃเธฒเธŠเธเธฒเธฃเธžเธฅเน€เธฃเธทเธญเธ™เนƒเธ™เธกเธซเธฒเธงเธดเธ—เธขเธฒเธฅเธฑเธข-เธชเธฒเธข เธ


ความเชี่ยวชาญ
ชื่อ-นามสกุลภาควิชาสาขาวิชาที่สอน ป.ตรีสาขาวิชาที่สอน ป.โท

International Trade, Spatial Price Equilibrium Analysis,Transportation Economics
รศ.ดร.ประเสริฐ ไชยทิพย์
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 

Advance Production Economics

Applied Econometrics

Business Economics

Comparative Economic Systems
รศ.ดร.ประเสริฐ ไชยทิพย์
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 

Econometrics
ศ.ดร.ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 

Economics Development
อ.ดร.กัญญ์ชล วัฒนากูล
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 
รศ.ดร.ศศิเพ็ญ พวงสายใจ
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 

Education Economics

Efficiency and productivity analyses

Energy Economics

Farm Credit Systems
รศ.ดร.ประเสริฐ ไชยทิพย์
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 

Finance
อ.ดร.กัญญ์ชล วัฒนากูล
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 

Finance and Banking
รศ.พรทิพย์ เธียรธีรวิทย์
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 

Financial Economics
ศ.ดร.ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 

Health Economics
อ.กันต์สินี กันทะวงศ์วาร
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 
ผศ.ดร.วรลักษณ์ หิมะกลัส
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 

History of Economic Thought,
รศ.ดร.ประเสริฐ ไชยทิพย์
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 

Human Resource Economics

Industrial and Labor Economics
อ.ดร.กัญญ์ชล วัฒนากูล
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 

Industrial Organization

International Economics
ผศ.ดร.นิสิต พันธมิตร
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 

International Finance
ผศ.ดร.นิสิต พันธมิตร
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 

Labor Economics
ผศ.ดร.ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 

Macro-economics Policy and Planning
รศ.ดร.กาญจนา โชคถาวร
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 

Management and Productivity
ศ.ดร.ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 

Managerial Economics

Managerial Economics, Advanced Production Economics and Risk Management
รศ.ดร.ประเสริฐ ไชยทิพย์
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 

Microeconomics

Normative Economics, Political Economics
รศ.ดร.ประเสริฐ ไชยทิพย์
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 

Production Economics
ศ.ดร.ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 

Public Finance
อ.กันต์สินี กันทะวงศ์วาร
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 
ผศ.ดร.ไพรัช กาญจนการุณ
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 
ผศ.ดร.วรลักษณ์ หิมะกลัส
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 

Quantitative Economics
รศ.ดร.ศศิเพ็ญ พวงสายใจ
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 

Regulation

Resource and Environmental Economics, Environmental Economics and Private Policy,
รศ.ดร.ประเสริฐ ไชยทิพย์
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 

Rural Development

Rural Financial Systems for Economic Development
รศ.ดร.ประเสริฐ ไชยทิพย์
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 

Sufficiency Economy
ศ.ดร.ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 

Theory of Business Cycles, Business Cycles and Forecasting.
รศ.ดร.ประเสริฐ ไชยทิพย์
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 

Tourism
รศ.พรทิพย์ เธียรธีรวิทย์
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 

Tourism Economics and Forecasting
รศ.ดร.ประเสริฐ ไชยทิพย์
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 

การปฏิบัติที่ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence based practice)

การสอน- ฝึกอบรมวิจัย (research training)

การเสริมสร้างพลังอำนาจ - ภาวะผู้นำ (empowerment - leadership)

พลังสัมผัส (therapeutic touch)

เศรษฐศาสตร์แรงงาน
ผศ.ดร.ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 

เศรษฐศาสตร์สาธารณะ
ผศ.ดร.ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 


  หมายเหตุ :  บุคลากรแต่ละท่านจะมีความเชี่ยวชาญมากกว่า 1 อย่าง
ข้อมูลความถูกต้องของบุคลากรทั้งหมดจาก...หน่วยการเจ้าหน้าที่ โทร.2208
หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

  Nedstat Basic     www.econ.cmu.ac.th