หน้าแรก | หน่วยงาน | บุคลากร | งานวิจัย | เอกสารวิชาการ | กระบวนวิชา | นักศึกษา | กิจกรรม | อาคารสถานที่ | ครุภัณฑ์

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
ลาศึกษาต่อต่างประเทศ
ลาศึกษาต่อในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ
แนะนำบุคลากรใหม่

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
พนักงานมหาวิทยาลัย-เงินรายได้
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย

   ตัวบ่งชี้คุณภาพ KQI
อาจารย์ประจำเต็มเวลาเทียบเท่า (2)
สัดส่วนวุฒิอาจารย์ (3)
สัดส่วนตำแหน่ง (4)


  บุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงสร้างตำแหน่ง - แบ่งตามความเชี่ยวชาญ
เธžเธ™เธฑเธเธ‡เธฒเธ™เธกเธซเธฒเธงเธดเธ—เธขเธฒเธฅเธฑเธข-เธžเธ™เธฑเธเธ‡เธฒเธ™เธงเธดเธŠเธฒเธเธฒเธฃ


ความเชี่ยวชาญ
ชื่อ-นามสกุลภาควิชาสาขาวิชาที่สอน ป.ตรีสาขาวิชาที่สอน ป.โท

Agricultual Economics
อ.ดร.นัทธมน ธีระกุล
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 

Artificial Neural Networks
รศ.ดร.คมสัน สุริยะ
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 

Community Economics
รศ.ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 

Computation methods สำหรับแบบจำลองประเภท dynamic stochastic
ผศ.ดร.ประพัฒชนม์ จริยะพันธุ์
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 

Cost and Benefit Analysis
อ.ดร.ชัยวัฒน์ นิ่มอนุสสรณ์กุล
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 

Development Economics
อ.ดร.รสริน โอสถานันต์กุล
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 

Econometrics
อ.ดร.อนัสปรีย์ ไชยวรรณ
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 

Economics
อ.ดร.กัญญ์สุดา นิ่มอนุสสรณ์กุล
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 
อ.ดร.ผทัยรัตน์ ภาสน์พิพัฒน์กุล
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 

Economics Development
อ.ดร.มาโนช โพธาภรณ์
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 

Environmental Economics
รศ.ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 

Experimental Game Theory
รศ.ดร.คมสัน สุริยะ
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 

Finance
อ.ดร.กัญญ์สุดา นิ่มอนุสสรณ์กุล
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 
อ.ดร.ผทัยรัตน์ ภาสน์พิพัฒน์กุล
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 

Financial Mathematics

International Trade
อ.สุชาติ พรหมขัติแก้ว
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 
อ.ดร.อนุภาค เสาร์เสาวภาคย์
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 

Investment
อ.ดร.ผทัยรัตน์ ภาสน์พิพัฒน์กุล
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 

Irrigation and Water Resource
อ.ดร.มาโนช โพธาภรณ์
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 

Labor Economics
รศ.ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 
อ.สุพรรณิกา ลือชารัศมี
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 

Macroeconomics
อ.สุชาติ พรหมขัติแก้ว
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 

Microeconomics
รศ.ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 
อ.สุพรรณิกา ลือชารัศมี
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 

Natural Resource and Environmental Economics

Natural Resources and Environment Management
อ.ดร.มาโนช โพธาภรณ์
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 

Supply Chain Management
อ.ดร.อนุภาค เสาร์เสาวภาคย์
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 

Technical Analysis
อ.ดร.ผทัยรัตน์ ภาสน์พิพัฒน์กุล
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 

Time Series Analysis
อ.ดร.ชัยวัฒน์ นิ่มอนุสสรณ์กุล
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 

Tourism and Poverty Reduction
รศ.ดร.คมสัน สุริยะ
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 

Tourism Logistics and Passenger Transportation
รศ.ดร.คมสัน สุริยะ
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 

Village CGE and Village SAM
รศ.ดร.คมสัน สุริยะ
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 

การกระตุ้นจิตสำนึก
นายสุขุม พันธุ์ณรงค์
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 

การค้าระหว่างประเทศสำหรับสินค้าเกษตร
ผศ.ดร.ประพัฒชนม์ จริยะพันธุ์
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 

การเงิน
นายสุขุม พันธุ์ณรงค์
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 

การจัดระบบบริหารองค์กร
นายสุขุม พันธุ์ณรงค์
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 

การใช้โปรแกรม Matlab และ Gauss
ผศ.ดร.ประพัฒชนม์ จริยะพันธุ์
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 

การตลาด
นายสุขุม พันธุ์ณรงค์
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 

การวิเคราะห์ Logit and Probit Model
รศ.ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 

แบบจำลองประเภท Real Business Cycle และ Monetary Business Cycle
ผศ.ดร.ประพัฒชนม์ จริยะพันธุ์
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 

วิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค
ผศ.ดร.ประพัฒชนม์ จริยะพันธุ์
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 

เศรษฐกิจชุมชน
นายสุขุม พันธุ์ณรงค์
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 

เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
นายสุขุม พันธุ์ณรงค์
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 

สุขลักษณะที่ดีในการผลิต (GMP/GHP) การบริหารกระบวนการผลิต
นายสุขุม พันธุ์ณรงค์
คณะเศรษฐศาสตร์
 
 


  หมายเหตุ :  บุคลากรแต่ละท่านจะมีความเชี่ยวชาญมากกว่า 1 อย่าง
ข้อมูลความถูกต้องของบุคลากรทั้งหมดจาก...หน่วยการเจ้าหน้าที่ โทร.2208
หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

  Nedstat Basic     www.econ.cmu.ac.th