หน้าแรก | หน่วยงาน | บุคลากร | งานวิจัย | เอกสารวิชาการ | กระบวนวิชา | นักศึกษา | กิจกรรม | อาคารสถานที่ | ครุภัณฑ์

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กรรมการประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ(มีวาระ)
กรรมการภายในต่างๆ(ไม่มีวาระ)
ลาศึกษาต่อต่างประเทศ
ลาศึกษาต่อในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาภายในประเทศ
แนะนำบุคลากรใหม่

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
พนักงานมหาวิทยาลัย-เงินรายได้
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย

   ตัวบ่งชี้คุณภาพ KQI
อาจารย์ประจำเต็มเวลาเทียบเท่า (2)
สัดส่วนวุฒิอาจารย์ (3)
สัดส่วนตำแหน่ง (4)


  บุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงสร้างกำลังคน - จำนวนบุคลากรแบ่งตามสายงาน

สังกัด สายงาน รวม
สายวิชาการ
(อาจารย์)
สายปฏิบัติการ
(พนักงาน)
  สายวิชาการ
(อาจารย/นักวิจัย์)
สายปฏบัติการ
(พนง.มหาวิทยาลัย)
  สายปฏิบัติการ
(พนง.ม.ชั่วคราวฯ)
จำนวน
  สํานักงานเลขานุการ1231539
  คณะเศรษฐศาสตร์1133448
?????????1113323487

แผนภฺมิแสดงสัดส่วนระดับตำแหน่ง
ประเภทบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ปัจจุบัน
กลุ่มข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
สายวิชาการ(อาจารย์)
12.64 %
สายปฏิบัติการ
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
1.15 %
กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ
(อาจารย์/นักวิจัย)
37.93 %
สายปฏิบัติการ
(พนักงานมหาวิทยาลัย)

26.44 %
กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว
สายวิชาการและสายปฏิบัติการ 4.6 %


ข้อมูลความถูกต้องของบุคลากรทั้งหมดจาก...หน่วยการเจ้าหน้าที่ โทร.2208
หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

  Nedstat Basic     www.econ.cmu.ac.th