Home | CMU-Exchange | e-office | Econ mail | Link | Webboard | Intranet |  
   
   
  วิสัยทัศน์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์มุ่งหวังที่จะเป็นผู้นำทางวิชาการและวิจัยในประชาคมนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคนี้ และให้บริการชุมชนในท้องถิ่นในเรื่องเศรษฐกิจอย่างกว้างขวาง โดยมีการบริหารจัดการที่ดีตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 จรรยาบรรณนักวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
ด้วย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เห็นชอบให้นำจรรยาบรรณนักวิจัยของคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ มาถือปฏิบัติเป็นจรรยาบรรณของนักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมีหลักเกณฑ์ที่นักวิจัยทั่วไปควรประพฤติ โดยมีรายละเอียดของจรรยาบรรณ ตามไฟล์ดังแนบ
ดูรายละเอียดทั้งหมด คลิ๊ก----> : จรรยาบรรรณนักวิจัย มช..pdf
ข่าวจาก : ขนิษฐา อาชาเพ็ชร  24 พ.ค. 2554 10:35:20 AM