Home | CMU-Exchange | e-office | Econ mail | Link | Webboard | Intranet |  
   
   
  วิสัยทัศน์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์มุ่งหวังที่จะเป็นผู้นำทางวิชาการและวิจัยในประชาคมนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคนี้ และให้บริการชุมชนในท้องถิ่นในเรื่องเศรษฐกิจอย่างกว้างขวาง โดยมีการบริหารจัดการที่ดีตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 โครงร่าง แบบเสนอหัวข้อและโครงร่างเพื่อทำวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าแบบอิสระ
 แบบเสนอหัวข้อและโครงร่างเพื่อทำวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าแบบอิสระ
ดูรายละเอียดทั้งหมด คลิ๊ก----> : Proposal outline.doc
ข่าวจาก : ถาวโรจน์ ทองคำ  20 มิ.ย. 2554 1:54:01 PM