Home | CMU-Exchange | e-office | Econ mail | Link | Webboard | Intranet |  
   
   
  วิสัยทัศน์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์มุ่งหวังที่จะเป็นผู้นำทางวิชาการและวิจัยในประชาคมนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคนี้ และให้บริการชุมชนในท้องถิ่นในเรื่องเศรษฐกิจอย่างกว้างขวาง โดยมีการบริหารจัดการที่ดีตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 รับสมัครทุนแลกเปลี่ยน โครงการความร่วมมือด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย - อินเดีย (NRCT - ICSSR) ) ประจำปี 2556
  ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (NRCT) และสภาวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศอินเดีย (ICSSR) ได้ตกลงให้มีการแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย - อินเดีย

สำหรับในปี 2556 วช. ได้กำหนดเปิดรับสมัครนักวิจัยไทยที่ประสงค์จะขอรับทุนตามฏโครงการดังกล่าว ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2555 รายละเอียดดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ธนิกูล บุญศรีตัน
ดูรายละเอียดทั้งหมด คลิ๊ก----> : ไทย - อินเดีย.pdf
ข่าวจาก : ธนิกูล บุญศรีตัน  17 พ.ค. 2555 9:28:56 AM