Home | CMU-Exchange | e-office | Econ mail | Link | Webboard | Intranet |  
   
   
  วิสัยทัศน์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์มุ่งหวังที่จะเป็นผู้นำทางวิชาการและวิจัยในประชาคมนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคนี้ และให้บริการชุมชนในท้องถิ่นในเรื่องเศรษฐกิจอย่างกว้างขวาง โดยมีการบริหารจัดการที่ดีตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย
 ตามที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน ๒ อัตรานั้นบัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารประกอบการรับสมัครฯ เรียบร้อยแล้วปรากฏว่ามีผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ และมีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ ตามรายชื่อดังนี้
ดูรายละเอียดทั้งหมด คลิ๊ก----> : Name.doc
ข่าวจาก : สุขุม พันธุ์ณรงค์  22 ต.ค. 2555 10:11:55 AM