Home | CMU-Exchange | e-office | Econ mail | Link | Webboard | Intranet |  
   
   
  วิสัยทัศน์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์มุ่งหวังที่จะเป็นผู้นำทางวิชาการและวิจัยในประชาคมนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคนี้ และให้บริการชุมชนในท้องถิ่นในเรื่องเศรษฐกิจอย่างกว้างขวาง โดยมีการบริหารจัดการที่ดีตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้ารับฟัง Lectures จาก YASS
 หน่วยบริการวิชาการ ขอประชาสัมพันธ์ Lectures จาก YASS

หัวข้อ
- Economic Development and Water Management in Yunan โดย Professor Zheng Xiao Yun

- China's Gateway Policy for opening up the Southwest โดย Associate Professor Ma Ji.

ในวันที่ 16 ส.ค. 2556 เวลา 11.00-12:30 น. ณ ห้องสัมมนาชั้น 2
ดูรายละเอียดทั้งหมด คลิ๊ก----> :
ข่าวจาก : ณิชกมล โพธิ์แก้ว  15 ส.ค. 2556 12:37:44 PM