Home | CMU-Exchange | e-office | Econ mail | Link | Webboard | Intranet |  
   
   
  วิสัยทัศน์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์มุ่งหวังที่จะเป็นผู้นำทางวิชาการและวิจัยในประชาคมนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคนี้ และให้บริการชุมชนในท้องถิ่นในเรื่องเศรษฐกิจอย่างกว้างขวาง โดยมีการบริหารจัดการที่ดีตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่จะเข้าสอบใบอนุญาต License ในโครงการ New Breed
 นศ. สามารถตรวจสอบรายชื่อและรอบสอบใบอนุญาต โครงการ New Breed ในวันที่ 4 กย. 56 ตามไฟล์แนบ และบอร์ดประชาสัมพันธ์
ดูรายละเอียดทั้งหมด คลิ๊ก----> : รายชื่อผู้เข้าสอบใบอนุญาต โครงการ NewBreed.rar
ข่าวจาก : ณิชกมล โพธิ์แก้ว  3 ก.ย. 2556 12:49:40 PM