Home | CMU-Exchange | e-office | Econ mail | Link | Webboard | Intranet |  
   
   
  วิสัยทัศน์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์มุ่งหวังที่จะเป็นผู้นำทางวิชาการและวิจัยในประชาคมนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคนี้ และให้บริการชุมชนในท้องถิ่นในเรื่องเศรษฐกิจอย่างกว้างขวาง โดยมีการบริหารจัดการที่ดีตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกโควตา โครงการ Bond Academy 2013
 ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกโควตา โครงการ Bond Academy 2013
1. นส.สุตาภัทร ม่วงนา
2. นส.กรณิศ อภิเนาวนิเวศน์
3. นส. ปรารถนา จันทนสกุลวงศ์
4. นส. ประภาพร มีปิ่น
5. นส. จิราภรณ์ ยาวรรณ
6. นส. นภัสชน สุวรรณ
7. นส. จิตรานุช จิวตระกูล
8. นส. หทัยชนก มูลวงศ์
9. นส. ทิพยรัตน์ คำวัง
10. นส. สุภาพร ปันโปธา
11. นาย พิศุทธสิทธิ์ พรมน้อย
12. นาย ณพศิริ แซ่เต็ง
13. นาย มนต์ธัช ไทยยันโต
14. นาย ศิวะพันธ์ องคะศิลป์
15. นาย สิรณัฐ สิงขรัตน์
ดูรายละเอียดทั้งหมด คลิ๊ก----> :
ข่าวจาก : ณิชกมล โพธิ์แก้ว  3 ก.ย. 2556 1:10:41 PM