Home | CMU-Exchange | e-office | Econ mail | Link | Webboard | Intranet |  
   
   
  วิสัยทัศน์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์มุ่งหวังที่จะเป็นผู้นำทางวิชาการและวิจัยในประชาคมนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคนี้ และให้บริการชุมชนในท้องถิ่นในเรื่องเศรษฐกิจอย่างกว้างขวาง โดยมีการบริหารจัดการที่ดีตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 แจ้ง นศ. ที่เข้าร่วมโครงการ Bond Academy กรอกข้อมูลผู้เข้า่ร่วมโครงการด่วน
 แจ้ง นศ. ที่ได้รับคัดเลือกโควต้าโครงการ Bond Academy มีเหตุขัดข้องในการติดต่อกับทางผู้จัดโครงการ จึงทำให้รายชื่อนศ.ที่ได้รับคัดเลือกรอบโควต้ามีจำนวนลดลง เหลือ 5 คน จึงต้องขออภัย นศ. ที่ไม่ได้รับคัดเลือกมา ณ ที่นี้ด้วย

สำหรับนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือก คือ ลำดับที่ 1-5 ได้แก่
1. นส.สุตาภัทร ม่วงนา
2. นส.กรณิศ อภิเนาวนิเวศน์
3. นส. ปรารถนา จันทนสกุลวงศ์
4. นส. ประภาพร มีปิ่น
5. นส. จิราภรณ์ ยาวรรณ

ขอให้นักศึกษาทั้ง 5 คน กรอกข้อมูลสมัครเข้าร่วมโครงการทางเวปไซต์ ให้แล้วเสร็จภายในวันนี้เท่านั้น (วัีนจันทร์ที่ 23 กันยายน 2556)
http://www.thaibma.or.th/bondacademy/bondacademy.html
ดูรายละเอียดทั้งหมด คลิ๊ก----> :
ข่าวจาก : ณิชกมล โพธิ์แก้ว  23 ก.ย. 2556 10:41:51 AM