Home | CMU-Exchange | e-office | Econ mail | Link | Webboard | Intranet |  
   
   
  วิสัยทัศน์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์มุ่งหวังที่จะเป็นผู้นำทางวิชาการและวิจัยในประชาคมนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคนี้ และให้บริการชุมชนในท้องถิ่นในเรื่องเศรษฐกิจอย่างกว้างขวาง โดยมีการบริหารจัดการที่ดีตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 ประกาศผลโครงการแลกเปลี่ยนฯ CCUT ไต้หวัน
 .
ดูรายละเอียดทั้งหมด คลิ๊ก----> : CCUT.pdf
ข่าวจาก : กุลชรี กฤษฎาธิการกุล  28 พ.ย. 2556 4:38:25 PM