Home | CMU-Exchange | e-office | Econ mail | Link | Webboard | Intranet |  
   
   
  วิสัยทัศน์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์มุ่งหวังที่จะเป็นผู้นำทางวิชาการและวิจัยในประชาคมนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคนี้ และให้บริการชุมชนในท้องถิ่นในเรื่องเศรษฐกิจอย่างกว้างขวาง โดยมีการบริหารจัดการที่ดีตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 ประกาศคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะฯ
 ประกาศคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะฯ
ดูรายละเอียดทั้งหมด คลิ๊ก----> : ประกาศสโมฯ.pdf
ข่าวจาก : ดาเรศ เงาเดช  6 ธ.ค. 2556 10:19:53 AM