Home | CMU-Exchange | e-office | Econ mail | Link | Webboard | Intranet |  
   
   
  วิสัยทัศน์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์มุ่งหวังที่จะเป็นผู้นำทางวิชาการและวิจัยในประชาคมนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคนี้ และให้บริการชุมชนในท้องถิ่นในเรื่องเศรษฐกิจอย่างกว้างขวาง โดยมีการบริหารจัดการที่ดีตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 เชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษเรื่อง "ทุนฟุลไบรท์"
 ผู้ที่สนใจสามารถลงรายชื่อได้ที่หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์
ภายในวันที่ 24 ธันวาคม 2556

โทร.053-942235
ดูรายละเอียดทั้งหมด คลิ๊ก----> : ทุนฟุลไบรท์.pdf
ข่าวจาก : รัตนา จรัสแสงสุริยา  13 ธ.ค. 2556 5:01:25 PM