Home | CMU-Exchange | e-office | Econ mail | Link | Webboard | Intranet |  
   
   
  วิสัยทัศน์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์มุ่งหวังที่จะเป็นผู้นำทางวิชาการและวิจัยในประชาคมนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคนี้ และให้บริการชุมชนในท้องถิ่นในเรื่องเศรษฐกิจอย่างกว้างขวาง โดยมีการบริหารจัดการที่ดีตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 คะแนนสอบกลางภาค 301 อ.ปิยะลักษณ์
 ผลการสอบกลางภาค
ดูรายละเอียดทั้งหมด คลิ๊ก----> : midterm301_2013_2.pdf
ข่าวจาก : ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์  23 ธ.ค. 2556 2:00:37 PM