Home | CMU-Exchange | e-office | Econ mail | Link | Webboard | Intranet |  
   
   
  วิสัยทัศน์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์มุ่งหวังที่จะเป็นผู้นำทางวิชาการและวิจัยในประชาคมนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคนี้ และให้บริการชุมชนในท้องถิ่นในเรื่องเศรษฐกิจอย่างกว้างขวาง โดยมีการบริหารจัดการที่ดีตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 เชิญเข้าร่วม การประชุมวิชาการนานาชาติด้านเศรษฐมิติครั้งที่ ๗ ในหัวข้อ “Modeling Dependence in Econometrics
 ด้วย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมเศรษฐมิติประเทศไทย(The Thailand Econometric Society) จะได้จัดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านเศรษฐมิติครั้งที่ ๗ ในหัวข้อ “Modeling Dependence in Econometrics” ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เวลา ๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ทั้งทางทฤษฎี การวิจัยด้านเศรษฐมิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นผู้บรรยาย พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมนำเสนอผลงาน
ดูรายละเอียดทั้งหมด คลิ๊ก----> : PR LED copy.jpg
ข่าวจาก : ณิชกมล โพธิ์แก้ว  7 ม.ค. 2557 2:20:48 PM