วิสัยทัศน์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์มุ่งหวังที่จะเป็นผู้นำทางวิชาการและวิจัยในประชาคมนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคนี้ และให้บริการชุมชนในท้องถิ่นในเรื่องเศรษฐกิจอย่างกว้างขวาง โดยมีการบริหารจัดการที่ดีตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 ข่าวประกันคุณภาพการศึกษา


 
   
   
   
   
   
  คู่มือการเขียน SAR  
  ขั้นตอนและวิธีรับการตรวจสอบ  
   
   
   
   
Faculty of Economics , Chiangmai University , Thailand
Tel. 053-942208, Fax. 053-942202
Last Update : 17 January, 2008
Contact : webadmin@econ.cmu.ac.th