tree tops

ข่าวระบบประกันคุณภาพการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
 
  • ขอเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี จากการจัดโครงการจัดการความรู้ของคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554
  •   คณะเศรษฐศาสตร์ ขอเผยแพร่องค์ความรู้ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี จากการจัดโครงการจัดการความรู้ของคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554 : : KM ด้านการผลิตบัณฑิต เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาระเบียบวิธีวิจัย ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา” และ KM ด้านการวิจัย เรื่อง “ถ่ายทอดประสบการณ์การทำวิจัยด้านเศรษฐกิจชุมชน” ในวันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสัมมนา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้บุคลากร หรือผู้สนใจที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถเข้าถึงแนวปฏิบัติที่ดีได้ และ เพื่อให้หน่วยงานอื่นสามารถนำไปเป็นแนวทาง หรือใช้ประโยชน์ต่อไป
 
ไฟล์ประกอบ : KM.pdf