Home | CMU-Exchange | e-office | Econ mail | Link | Webboard | Intranet |  
   
   
  วิสัยทัศน์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์มุ่งหวังที่จะเป็นผู้นำทางวิชาการและวิจัยในประชาคมนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคนี้ และให้บริการชุมชนในท้องถิ่นในเรื่องเศรษฐกิจอย่างกว้างขวาง โดยมีการบริหารจัดการที่ดีตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 
รายงานประจำปี ::

รายงานประจำปี 2551
รายงานประจำปี 2550
รายงานประจำปี 2549
รายงานประจำปี 2548
รายงานประจำปี 2547
รายงานประจำปี 2546
รายงานประจำปี 2545
รายงานประจำปี 2544
รายงานประจำปี 2535 - 2543

Faculty of Economics , Chiangmai University , Thailand
Tel. 053-942208, Fax. 053-942202
Last Update : 17 January, 2008
Contact : webadmin@econ.cmu.ac.th