วิสัยทัศน์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์มุ่งหวังที่จะเป็นผู้นำทางวิชาการและวิจัยในประชาคมนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคนี้ และให้บริการชุมชนในท้องถิ่นในเรื่องเศรษฐกิจอย่างกว้างขวาง โดยมีการบริหารจัดการที่ดีตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

t

..
ด่วน ธนาคารไทยพาณิชย์ รับสมัครนักศึกาา ชั้นปีที่ 3-4
เข้าร่วมการปัฏิบัติสหกิจศึกษา ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 10 คน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับใบสมัคร ได้ที่
หน่วยสหกิจศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ โทร. 053-942252

ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะเศรษฐศาสตร์ ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษาพร้อมทั้งปัจจัย ประจำปี 2556 ใันวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2556
ณ วัดดอยแม่ปั๋ง (วัดหลวงปู่แหวน) และวัดสันขวาง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
Login :
Password :


รับสมัครเข้าศึกษา (Admission)