ดูข้อมูลเก่าย้อนหลัง
User :
Password :

สถิติจำนวนนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์
ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

สถิติจำนวนนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ที่ลงทะเบียนเรียน
ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2552

ระดับ
รายการ
จำนวนนักศึกษา
ไทย
ต่างชาติ
รวม
ปริญญาตรี (ภาคปกติ)
ชั้นปีที่ 1
123
0
123
ชั้นปีที่ 2
125
0
125
ชั้นปีที่ 3
177
0
177
ชั้นปีที่ 4
122
0
122
นักศึกษาตกค้าง
20
0
20
12/8/2009 : รวม
567
0
567
ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)
ชั้นปีที่ 1
115
0
115
ชั้นปีที่ 2
80
0
80
ชั้นปีที่ 3
106
0
106
ชั้นปีที่ 4
60
0
60
นักศึกษาตกค้าง
17
0
17
12/8/2009 : รวม
378
0
378
ตรี - โท สองภาษา
ชั้นปีที่ 1
92
0
92
ชั้นปีที่ 2
106
0
106
ชั้นปีที่ 3
170
0
170
ชั้นปีที่ 4
33
0
33
ชั้นปีที่ 5
0
0
0
นักศึกษาตกค้าง
0
0
0
9/4/2009 : รวม
401
0
401
ปริญญาโท (ภาคปกติ)
ชั้นปีที่ 1
15
0
15
ชั้นปีที่ 2
13
0
13
นักศึกษาตกค้าง
18
0
18
12/8/2009 : รวม
46
0
46
ปริญญาโท (ภาคพิเศษ ส - อ)
ชั้นปีที่ 1
69
0
69
ชั้นปีที่ 2
72
0
72
นักศึกษาตกค้าง
43
0
43
: รวม
184
0
184
ปริญญาโท ( 1 ปี )
ชั้นปีที่ 1
55
0
55
นักศึกษาตกค้าง
47
0
47
: รวม
102
0
102
ปริญญาโท สองภาษา
ชั้นปีที่ 1
3
5
8
ชั้นปีที่ 2
0
1
1
นักศึกษาตกค้าง
0
0
0
: รวม
3
6
9
ปริญญาเอก
ชั้นปีที่ 1
3
2
5
ชั้นปีที่ 2
4
4
8
ชั้นปีที่ 3
6
2
8
นักศึกษาตกค้าง
8
1
9
8/4/201010:58:08 AM : รวม
21
9
30


สถิติจำนวนนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์
ภาคเรีย 1 ปีการศึกษา 2552

ระดับ
รายการ
จำนวนนักศึกษา
ไทย
ต่างชาติ
รวม
ปริญญาตรี
ชั้นปีที่ 1
123
0
123
ชั้นปีที่ 2
125
0
125
ชั้นปีที่ 3
177
0
177
ชั้นปีที่ 4
117
0
117
นักศึกษาตกค้าง
13
0
13
12/8/2009 : รวม
555
0
555
สำเร็จการศึกษา (คาดว่า)
22
0
22
สำเร็จการศึกษา (จริง)
0
0
0
ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)
ชั้นปีที่ 1
115
0
115
ชั้นปีที่ 2
80
0
80
ชั้นปีที่ 3
106
0
106
ชั้นปีที่ 4
60
0
60
นักศึกษาตกค้าง
17
0
17
: รวม
378
0
378
สำเร็จการศึกษา (คาดว่า)
13
0
13
สำเร็จการศึกษา (จริง)
0
0
0
ตรี - โท สองภาษา
ชั้นปีที่ 1
96
0
96
ชั้นปีที่ 2
108
0
108
ชั้นปีที่ 3
173
0
173
ชั้นปีที่ 4
33
0
33
ชั้นปีที่ 5
0
0
0
นักศึกษาตกค้าง
0
0
0
1/6/2010 : รวม
410
0
410
สำเร็จการศึกษา (คาดว่า)
18
0
18
สำเร็จการศึกษา (จริง)
15
0
15
ปริญญาโท (ภาคปกติ)
ชั้นปีที่ 1
15
0
15
ชั้นปีที่ 2
13
0
13
นักศึกษาตกค้าง
18
0
18
12/8/2009 : รวม
46
0
46
สำเร็จการศึกษา (คาดว่า)
0
0
0
สำเร็จการศึกษา (จริง)
1
0
1
ปริญญาโท (ภาคพิเศษ)
ชั้นปีที่ 1
68
0
68
ชั้นปีที่ 2
72
0
72
นักศึกษาตกค้าง
29
0
29
12/8/2009 : รวม
169
0
169
สำเร็จการศึกษา (คาดว่า)
0
0
0
สำเร็จการศึกษา (จริง)
57
0
57
ปริญญาโท ( 1 ปี )
ชั้นปีที่ 1
55
0
55
นักศึกษาตกค้าง
23
0
23
12/8/2009 : รวม
78
0
78
สำเร็จการศึกษา (คาดว่า)
0
0
0
สำเร็จการศึกษา (จริง)
36
0
36
ปริญญาโท สองภาษา
ชั้นปีที่ 1
3
5
8
ชั้นปีที่ 2
8
2
10
นักศึกษาตกค้าง
8
6
14
12/8/2009 : รวม
19
13
32
สำเร็จการศึกษา (คาดว่า)
0
0
0
สำเร็จการศึกษา (จริง)
1
3
4
ปริญญาเอก
ชั้นปีที่ 1
3
2
5
ชั้นปีที่ 2
5
4
9
ชั้นปีที่ 3
6
2
8
นักศึกษาตกค้าง
8
1
9
: รวม
22
9
31
สำเร็จการศึกษา (คาดว่า)
0
0
0
สำเร็จการศึกษา (จริง)
0
0
0